Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr L/284/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.) art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2026 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1249 z późn. zm.) w art. 6 ust. 2 nakłada na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejska Górka na lata 2023-2026 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji tożsamego programu na lata 2018-2022. Głównym celem wprowadzanego programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Miejska Górka. Powyższy cel realizowany będzie w szczególności poprzez wzmacnianie działań profilaktycznych w zakresie przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rozszerzenie skuteczności działań kierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie. Program przyczyni się do podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Założeniem programu pozostaje dalszy wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy, a same przypadki przemocy będą rozpoznawane wcześniej i skuteczniej, a także wzmocniony zostanie zintegrowany i efektywny system pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 887.53 KB
Uchwała Nr L/284/22 1191.85 KB