Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/278/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celach ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w następującej wysokości:

1) 0,5214 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,

2) 0,8358 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 2. Określone stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązują od dnia 27 października 2022 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIII/252/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2022/2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 27 października 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest realizacją kompetencji rady gminy, określonej w art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Ustawodawca ustawą z dnia z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2089 z późn. zm.) wprowadził do porządku prawnego nowe brzmienie art. 39a ust.3 zmieniając w ten sposób od dnia 27 października 2022 roku zasady zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 39a ust. 3 rada gminy zobowiązana jest określić stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w drodze uchwały, w ten sposób, że stawka ta nie może być niższa niż stawka określona w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).

Obecne stawki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.) wynoszą odpowiednio 0,5214 zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 oraz 0,8358 zł – dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

Wcześniej zwrot kosztów przewozu następował w oparciu o ustaloną także w formie uchwały rady gminy średnią cenę jednostki paliwa uwzględniającą cenę jednostki paliwa w gminie.

W projekcie uchwały proponuje się, aby określić stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w takiej samej wysokości jak w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Proponowane stawki dają w większości korzystniejsze warunki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych niż poprzednie zasady zwrotu kosztów opierające się o średnią cenę jednostki paliwa.

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIX/278/22 264.46 KB