Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/277/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 6 i 6a, oraz w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 416. z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/144/09 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania:

1) zmienia się § 4.7 który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. 7. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego, funkcji doradcy metodycznego, funkcji nauczyciela- konsultanta, funkcji mentora lub funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

a) w przypadku powierzenia funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300,00 zł miesięcznie,

b) w przypadku powierzenia funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego w wysokości 300,00 zł miesięcznie,

c) w przypadku powierzenia funkcji opiekuna stażu w wysokości 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,

d) w przypadku powierzenia funkcji mentora w wysokości 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,

e) w przypadku powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 5% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,;

2) zmienia się § 4.9 który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. 9. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji wymienionych w ust.7, a jeśli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.”;

3) zmienia się § 4.13 który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4. 13. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych określonych w ust. 7 nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.”;

4) po § 4.13a dodaje się § 4.13b w następujący brzmieniu:

§ 4. 13b. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub funkcji mentora w stosunku do więcej niż jednego nauczyciela dodatek funkcyjny z tego tytułu przysługuje za pełnienie funkcji opiekuna stażu lub mentora na każdego z nauczycieli powierzonych opiece.,;

5) zmienia się § 7.2 który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7. 2.Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i zostają podzielone w ten sposób, że:

a) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;

b) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest realizacją kompetencji organu prowadzącego, określonej w art. 30
ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.)

Zgodnie z tymi przepisami organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji mentora oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33-34a KN,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3,

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia takich jak nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Organ prowadzący jakim jest jednostka samorządu terytorialnego musi to zrobić w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się ze składników, o których mowa powyżej, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonym w przepisach ustawy Karta Nauczyciela.

Konieczność określenia w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokości dodatku funkcyjnego za sprawowanie opieki mentorskiej nad nauczycielem początkującym wynika ze zmiany przepisów w ustawie Karta Nauczyciela wprowadzających zmiany w stopniach awansu zawodowego i zmiany w zasadach awansowania nauczycieli. Zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2022 roku i zostały określone w art. 9ca ust. 11-13 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Polegają na tym, że w miejsce awansu zawodowego nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego wprowadzono nauczyciela początkującego. Dotychczas nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu realizującym awans zawodowy dyrektor przydzielał opiekuna stażu. Opiekuna stażu dyrektor wyznaczał spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Obecnie po wprowadzeniu zmian zrezygnowano z dwóch pierwszych stopni awansu zawodowego: nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego i wprowadzono dla osób wkraczających do zawodu nauczyciela stanowisko nauczyciela początkującego. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami nauczycielowi odbywającemu przygotowanie do zawodu nauczyciela (nauczycielowi początkującemu) dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych mentora.

Zadaniem mentora jest:

1)wspieranie na bieżąco nauczyciela w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym zapoznanie go z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innymi dokumentami obowiązującymi w szkole;

2)udzielanie nauczycielowi pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego;

3)dzielenie się z nauczycielem wiedzą i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji obowiązków nauczyciela;

4)umożliwienie nauczycielowi obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć oraz omawianie z nim tych zajęć;

5)obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz omawianie ich z tym nauczycielem;

6)inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych.

Mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora. Pełnienie funkcji mentora uprawnia nauczyciela do przyznania mu dodatku funkcyjnego zgodnie z zapisami w paragrafie 5 pkt.2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz.U. z 2014., poz.416 ze zm). Wysokość tego dodatku funkcyjnego określa się w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Biorąc pod uwagę zacytowane wyżej zmiany w przepisach prawa należało określić
w regulaminie wynagradzania nauczycieli kwestie dodatku za sprawowanie funkcji mentora.

Dodatkowo w uchwale doprecyzowano wysokość środków finansowych przeznaczanych na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela „Regulamin wynagradzania podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli”.

Zatem niniejszy projekt uchwały został poddany uzgodnieniom ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIX/277/22 338.5 KB