Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIX/275/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 25 listopada 2022 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowiskach Gminy Miejska Górka, ustalenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 litera „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Miejska Górka wprowadza się opłatę targową.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, jak niżej:

1) na targowisku w Miejskiej Górce przy ul. Ignacego Buszy nr 5 ustala się opłatę targową:

a) z ręki, kosza w wysokości – 5,00 zł dziennie;

b) stoisk i straganów stanowiących własność dokonującego sprzedaży w wysokości – 12,00 zł dziennie;

c) przyczep, pojazdów samochodowych w wysokości – 12,00 zł dziennie,

2) w pozostałych miejscowościach na terenie gminy ustala się opłatę targową:

a) z ręki, kosza w wysokości – 15,00 zł dziennie;

b) stoisk i straganów stanowiących własność dokonującego sprzedaży w wysokości – 30,00 zł dziennie;

c) przyczep, pojazdów samochodowych w wysokości – 30,00 zł dziennie.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 4. 1. Opłatę targową pobiera się w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Miejskiej Górce.

3. Inkasent rozlicza się z pobranej opłaty targowej w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.

4. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej i wpłaconej do budżetu gminy opłaty targowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na targowiskach gminy Miejska Górka, ustalenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

W związku z inflacją należy uaktualnić stawki opłaty targowej. Dotychczasowe stawki obowiązują od 2016 roku. Nowe stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku (Monitor Polski rok 2022 poz. 731). Maksymalna stawka opłaty targowej w roku 2023 wynosi 953,38 zł za dzień.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIX/275/22 273.42 KB