Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLVI/263/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 55.973.825,07 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.032.829,68 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 337.402,82 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.940.995,39 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 78.522.804,36 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 45.881.418,10 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 337.402,82 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.720.479,10 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.684.061,19 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.036.417,91 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.447.304,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.031.854,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.641.386,26 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.641.386,26 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,28 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.200,00 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.141.781,95 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.540.630,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się pkt 6 o brzmieniu: „emitowania obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.640.000,00 zł.”.

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 13 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 20 września 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 217.202,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie Pisma Nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 155.635,00 zł. w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz Pisma Nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości 61.567,00 zł. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w ;

- Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2030 o kwotę 70.610,28 zł.,

- Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 6330 o kwotę 3.461,04 zł.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczone jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.294.2022.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 Rozdział 80117 paragraf 2030 o kwotę 14.000,00 zł. oraz zwiększenie w Dziale 801 Rozdział 80120 paragraf 2030 o kwotę 14.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2022.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 1.262,77 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55  ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.).

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.244.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 35.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 4 tej ustawy, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 22.889,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

7) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.282.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 19.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

8) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.262.2022.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 24.778,21 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

9) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

10) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.252.2022.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 300,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

11) Zmiana dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) Dział 750 Rozdział 75095 paragraf 2100 zwiększenie o kwotę 94,17 zł. (zwiększenie zadania dotyczącego nadania numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w wysokości 29,67 zł. oraz zwiększenie zadania dotyczącego nieodpłatnego wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL w wysokości 64,50 zł.),

b) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2100 zwiększenie środków o kwotę 67.524,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – w tym zwiększenie planu o kwotę 13.594,00 zł. oraz przesunięcie planu poprzez zwiększenie o kwotę 53.930,00 zł.).

12) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 130.29 KB
Załącznik Nr 2 147.02 KB
Załącznik Nr 3 44.57 KB
Załącznik Nr 4 181.92 KB
Załącznik Nr 5 122.04 KB
Załącznik Nr 6 131.12 KB
Załącznik Nr 7 225.96 KB
Uchwała Nr XLVI/263/22 1366.09 KB