Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLV/261/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3b w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1762 ze zm.), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letniei dzieci młodsze.

1. Zmienia się § 2 pkt 3) który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. pkt 3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.”.

2. Zmienia się § 5 który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5. określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w wymiarze określonym w poniższej tabeli:

L.p.

Stanowisko

Tygodniowy wymiar godzin zajęć

1.

Pedagog – zatrudniony we wszystkich typach szkół i przedszkoli

 

22

2.

Pedagog specjalny – zatrudniony we wszystkich typach szkół i przedszkoli

 

22

3.

Psycholog - zatrudniony we wszystkich typach szkół i przedszkoli

 

22

4.

Logopeda - zatrudniony we wszystkich typach szkół i przedszkoli

 

22

5.

Terapeuta pedagogiczny

(realizacja zajęć zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej) - zatrudniony we wszystkich typach szkół i przedszkoli

 

22

6.

Doradca zawodowy -prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

 

22

7.

nauczyciel przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

 

25

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w terminie od dnia 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1116) wprowadziła zmiany w treści art.42 ust.7 pkt 3 lit. b ustawy Karta Nauczyciela. Na mocy tych zapisów organy prowadzące szkoły mają kompetencje do ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli specjalistów tj. pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów. terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w ten sposób, że wymiar ten nie może przekraczać 22 godziny tygodniowo. Nowe brzmienie tego artykułu wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 roku rozszerzyło katalog specjalistów o pedagogów specjalnych.

Obecnie na terenie gminy Miejska Górka w przedmiotowym zakresie obowiązuje uchwała nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (Dz.Urz. Województwa Wlkp. z 2019r., poz. 5370), która regulowała kwestie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla specjalistów zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Określony w tej uchwale tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych wynosił 22 godziny. Proponuje się, aby taki sam wymiar – 22 godziny tygodniowo ustalić dla pedagoga specjalnego.

Jednocześnie należy przedstawić, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji
i Nauki wyrażonym w projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych - pedagodzy specjalni stanowić mają wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, realizować specjalistyczne zajęcia bezpośrednio z uczniami a także udzielać porad i konsultacji rodzicom uczniów.

W projekcie rozporządzenia (stan na 6.07.2022r.) w stosunku do pedagoga specjalnego zostały wymienione do realizacji następujące zajęcia związane z:

a)     rekomendowaniem dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b)     prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,we współpracy z nauczycielami,

c)     wspieraniem nauczycieli w:

–      rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,

–      udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem,

–      dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,

–      doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków,

d)     rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub wychowanków,

e)     dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

f)     określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka,

g)     udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

h)         prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych