Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLV/259/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1822/1, 1824/6, 1824/11 i 1824/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Miejska Górka nadaje się nazwę ul. Orzechowa.

§ 2. Przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy „ul. Orzechowa”, nowej, nieposiadającej nazwy ulicy, biegnącej od ul.Gen. Józefa Bema w kierunku wschodnim, wystąpili mieszkańcy kilku nieruchomości, które wydzielone zostały wraz z tą ulicą, przy której są położone.

W związku z istniejącą zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną w Miejskiej Górce.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j Dz.U.2021, poz. 1376 ze zm.), podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

Wszyscy współwłaściciele przedmiotowych nieruchomości takie zgody przedłożyli i zaproponowali nazwę nowej ulicy „ul. Orzechowa”.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 152.89 KB
Uchwała Nr XLV/259/22 497.63 KB