Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLV/258/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Miejska Górka

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze gminnej nr 819075P zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2535  położonej w obrębie ewidencyjnym Miejska Górka nadaje się nazwę ul. Platanowa.

§ 2. Przebieg drogi określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z istniejącą zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zachodzi konieczność nadania nazwy ulicy będącej drogą gminną bez nazwy w Miejskiej Górce.

Drodze gminnej nr 819075P położonej w Miejskiej Górce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2535, biegnącej od ul. Niepodległości w kierunku wschodnim nadaje się nazwę „ul. Platanowa”.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 173.06 KB
Uchwała Nr XLV/258/22 513.45 KB