Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIII/253/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 42 ust.6 i ust.7 pkt 2 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce
w roku szkolnym 2022/2023 z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, ustalonego uchwałą Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia  zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć  oraz określenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz.5370)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

 

Niniejsza uchwała jest realizacją kompetencji organu prowadzącego, określonej w art.42 ust.7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1762 ze zm.).

Zgodnie z art. 42 ust.6 ustawy- Karta Nauczyciela dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Uchwałą Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 maja 2019 roku określono zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach. Zgodnie z zapisami tej uchwały dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce byłby zobowiązany do realizowania tygodniowo 4 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Od 1 września 2019 roku w skład Zespołu Szkół wchodzą następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce, Branżowa Szkoła I Stopnia w Miejskiej Górce oraz włączona Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wraz z oddziałami przedszkolnymi. W obecnie trwającym roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół pobiera edukację szkolną oraz przedszkolną łącznie z uczestnikami zajęć liceum dla dorosłych 904 osoby, w 40 oddziałach. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół mieszczą się w dwóch budynkach szkolnych a ponadto w szkołach wchodzących w skład Zespołu została utworzona dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. Dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustanowiona została w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce. W obiekcie oprócz pełnowymiarowej sali sportowej powstały cztery sale dydaktyczne, w tym dwie z pełnym wyposażeniem do nauki informatyki i jedno laboratorium językowe. Hala w znaczącym stopniu poprawiła warunki nauki i pracy w Zespole Szkół. Uczniowie pobierają naukę w pomieszczeniach o najwyższym standardzie usług. Natomiast dla zarządzających Zespołem Szkół obiekt przysporzył dodatkowych obowiązków i zadań chociażby tych związanych z koordynacją i ustaleniem harmonogramu prawidłowego przebiegu zajęć w Hali Widowiskowo-Sportowej.

Biorąc pod uwagę doświadczenia obecnie trwającego roku szkolnego, zakres zadań przypisanych dyrektorowi, kwestie zarządzania budynkami szkoły i zatrudnionymi pracownikami, ogrom czasu pracy który dyrektor musi poświęcić na prawidłowy nadzór pedagogiczny i bezpieczeństwo uczniów, organ wykonawczy przedkłada w niniejszym projekcie uchwały propozycję zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce z obowiązku realizacji godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami w roku szkolnym 2022/2023.

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty wydaje się zasadne podjęcie projektu uchwały.

Projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIII/253/22 268.38 KB