Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIII/252/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.), Rada Miejska  w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2022/2023, przyjmowanej do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w następującej wysokości:

Lp.

Rodzaj paliwa

Cena paliwa za 1l

1.

Benzyna bezołowiowa Pb 95

7,91 zł

2.

Olej napędowy ON

7,66 zł

3.

Gaz LPG

3,41 zł

§ 2. Określona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

 

Niniejsza uchwała jest realizacją kompetencji rady gminy, określonej w art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.). Artykuł ten został wprowadzony do porządku prawnego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 2248) i wszedł w życie 3 grudnia 2019 roku. Zgodnie z tym przepisem „Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie”. Cytowany przepis oraz pozostałe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 2248) a odnoszące się do zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych miały na celu uregulowanie tej kwestii na poziomie ustawy oraz wprowadzenie ustawą ujednoliconych zasad zwrotu kosztów przewozu. Wcześniej zwrot kosztów przewozu następował na podstawie umowy zawartej między burmistrzem a rodzicami a zasady zwrotu nie były określone ustawowo, lecz wynegocjowane z rodzicami podpisaną umową.

Art. 39a ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe z późn.zm. (t.j.  Dz.U. z 2021 r.  poz.  1082 z późn. zm.)  zawiera wzór na obliczenie zwrotu kosztów jednorazowego przewozu. Jednym ze składników we wzorze jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, którą to cenę w drodze uchwały musi określić rada gminy.

Ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na dzień 10 czerwca 2022 roku
na podstawie informacji pozyskanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie gminy wynosiły:

Stacje paliw w Gminie Miejska Górka

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Benzyna bezołowiowa Pb 95

Benzyna bezołowiowa Pb 98

Olej napędowy ON

Gaz LPG

PKN Orlen,

Karolinki

ul. Rawicka 1b,

63-910 Miejska Górka

7,92 zł.

Brak dostępności tego paliwa

7,67 zł.

3,42 zł.

Grupa Pieprzyk, Pieprzyk- Stacja Paliw, Topólka 12,

63-910 Miejska Górka

7,90 zł.

Brak dostępności tego paliwa

7,65 zł.

3,39 zł.

 

Średnia cena:

 

7,91 zł.

Nie ustalono, ze względu na brak dostępności tego paliwa

 

7,66 zł.

 

3,41 zł.

Obowiązki gminy w zakresie przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zapisane zostały w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe określa, że obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywają się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym–także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24.rok życia-w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25.rok życia-w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Realizacja zapisanych obowiązków gminy w zakresie przewozów odbywa się poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – art. 39 a ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XLIII/252/22 336.5 KB