Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLIII/242/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 54.971.470,62 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.262.936,27 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 231.343,67 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.708.534,35 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.838.504,83 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie: ”

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 76.592.756,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 44.183.830,95 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 231.343,67 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.605.677,16 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.346.812,19 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.258.864,97 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.027.304,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.869.068,79 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.408.925,22 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.408.925,22 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,28 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.200,00 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.065.531,95 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.160.630,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 11 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

14. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 dodaje się załącznik Nr 13 „Plan dochodów Funduszu Pomocy i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w 2022 r.” w brzmieniu jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2022.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 1.440,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.208.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 65.239,46 zł. przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 22.041,11 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

4) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Gminy Miejska Górka w wysokości 418.713,00 zł. Dział 758 Rozdział 75801 paragraf 2920. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01044 paragraf 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 254.869,00 zł. W roku 2021 Gmina Miejska Górka zakończyła realizację projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w części Sobiałkowa”, po ostatecznym przyjęciu prawidłowego rozliczenia projektu Gmina Miejska Górka otrzymała pozostałą część dofinansowania.

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 137.250,00 zł. – środki otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb – Piaski, Oczkowice i Rzyczkowo”.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 750 Rozdział 75095 paragraf 6330  „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” o kwotę 8.000,00 zł. – realizacja programu „Pod Biało-czerwoną”.

8) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2700 w kwocie 21.994,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) Dział 853 Rozdział 85395 paragraf 0970 zwiększenie o kwotę 28.144,00 zł. oraz przesunięcie planu poprzez zwiększenie w kwocie 121.272,00 zł – plan po zmianie 149.416,00 zł. (środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 131.76 KB
Załącznik Nr 2 141.55 KB
Załącznik Nr 3 41.72 KB
Załącznik Nr 4 179.69 KB
Załącznik Nr 5 122.07 KB
Załącznik Nr 6 124.1 KB
Załącznik Nr 7 236.86 KB
Załącznik Nr 8 685.88 KB
Uchwała Nr XLIII/242/22 2060.01 KB