Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLI/238/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211,  art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.924.438,39 zł.,   z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.616.023,03 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 167.212,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.308.415,36 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 75.545.723,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43.536.917,71 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 167.212,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.084.835,03 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.953.151,19 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.131.683,84 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.959.674,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.810.627,68 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.008.806,23 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.008.806,23 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,29 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.200,00 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. -środki RządowegoFunduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 23.321.285,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Deficyt budżetu w kwocie 21.621.285,55 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.940.000,00 zł.,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.081.285,55 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie  3.327.404,22 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.700.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł.

6. W § 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 5 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.640.000,00 zł., w tym na:

1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł.

2) Pokrycie części deficytu w kwocie 6.940.000,00 zł.”..

7. W § 7 pkt 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 pkt 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 68.710,10 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.710,10 zł.”..

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 119.93 KB
Załącznik Nr 2 120.38 KB
Załącznik Nr 3 37.29 KB
Załącznik Nr 4 55.96 KB
Uzasadnienie 103.92 KB
Uchwała Nr XLI/238/22 633.92 KB