Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XLI/237/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie: dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/212/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2022-2033 wprowadza się zmiany:

1) Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający "Wieloletnią Prognozę Finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 3147.08 KB
Załącznik Nr 2 147.71 KB
Uzasadnienie 478.21 KB
Uchwała Nr XLI/237/22 4115.22 KB