Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XL/235/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.796.888,29 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.488.472,93 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 93.372,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.308.415,36 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.583.635,83 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 72.758.173,84 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43.409.367,61 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 93.372,00 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.030.564,93 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.037.591,19 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.992.973,74 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.959.674,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.737.347,68 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 29.348.806,23 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.348.806,23 zł., w tym: a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,29 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.200,00 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.025.531,95 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.118.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

13. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 dodaje się załącznik Nr 12 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok”, w brzmieniu jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 maja 2022 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2010 o kwotę 350.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym     (Dz. U. z 2022 r. poz. 1. z późn. zm.).

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2022.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2022 w Dziale 855 Rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.).

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01044 paragraf 6257 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 840.107,83 zł. W roku 2021 Gmina Miejska Górka zakończyła realizację projektu pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”, po ostatecznym przyjęciu prawidłowego rozliczenia projektu Gmina Miejska Górka otrzymała w formie refundacji pozostałą część dofinansowania.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 750 Rozdział 75095 o kwotę 276.989,00 zł. w tym:

- paragraf 2007 o kwotę 139.789,00 zł.,

- paragraf 6207 o kwotę 137.200,00 zł.

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miejska Górka otrzymała środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Część środków wydatkowana zostanie na realizację zadań bieżących, a część na zadania majątkowe.

5) Zwiększenie dochodów dotyczących Funduszu Pomocy :

a) w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2700 w kwocie 7.810,00 zł. (środki na finansowanie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

b) w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 0970 w kwocie 800,00 zł. (środki na dożywianie),

c) w Dziale 852 Rozdział 85295 paragraf 2700 w kwocie 14.382,00 zł. (środki na świadczenie 300 zł. oraz obsługa zadania),

d) w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2700 w kwocie 40.600,00 zł. (środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2007 o kwotę 406.992,00 zł.

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Miejska Górka otrzymała środki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

7) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 127.36 KB
Załącznik Nr 2 130.21 KB
Załącznik Nr 3 40.6 KB
Załącznik Nr 4 179.58 KB
Załącznik Nr 5 121.33 KB
Załącznik Nr 6 123.32 KB
Załącznik Nr 7 38.34 KB
Uchwała Nr XL/235/22 1089.99 KB