Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XXXVIII/227/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVII/175/21 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/175/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022 (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2021 roku, poz. 5038) § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2021/2022, przyjmowanej do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w następującej wysokości:

Lp.

Rodzaj paliwa

Cena paliwa za jednostkę

1.

Benzyna bezołowiowa Pb 95

6,58 zł

2.

Olej napędowy ON

7,20 zł

3.

Gaz LPG

3,67 zł

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała jest realizacją wniosków rodziców dzieci niepełnosprawnych, którym gmina dokonuje zwrotu kosztów przewozu dziecka i jego opiekuna do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Rodzice wnioskują o urealnienie średniej ceny jednostki paliwa w gminie do cen obowiązujących obecnie na stacjach paliw na terenie gminy Miejska Górka. Wcześniejsza uchwała uwzględniała średnie ceny paliwa obowiązujące na terenie gminy w dniu 27 maja 2021 roku. Rodzice wnioski argumentują znacznym wzrostem aktualnych cen na stacjach paliw w stosunku do ceny przyjętej w uchwale w czerwcu 2021 roku i proszą o zmianę uchwały w tym zakresie.

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny należy do kompetencji rady gminy, określonej w art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zawarte w uchwale ceny za jednostkę paliwa uwzględniają ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na dzień 21 marca 2022 roku na podstawie informacji pozyskanych ze stacji paliw znajdujących się na terenie gminy:

Stacje paliw w gminie Miejska Górka

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Benzyna bezołowiowa

Pb 95

Benzyna bezołowiowa

Pb 98

Olej napędowy ON

Gaz LPG

PKN Orlen,

Karolinki

ul. Rawicka 1b,

63-910 Miejska Górka

6,59 zł.

Brak dostępności tego paliwa

7,21 zł.

3,68zł.

Grupa Pieprzyk,

Pieprzyk- Stacja Paliw, Topólka 12,

63-910 Miejska Górka

6,56 zł.

Brak dostępności tego paliwa

7,18 zł.

3,66 zł.

 

Średnia cena:

 

6,58 zł.

Nie ustalono, ze względu na brak dostępności tego paliwa

 

7,20 zł.

 

3,67 zł.

Obowiązki gminy w zakresie przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów i ich opiekunów do placówek wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zapisane zostały w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe określa, że obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywają się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Realizacja zapisanych obowiązków gminy w zakresie przewozów odbywa się poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców – art. 39a ust.1 ustawy Prawo oświatowe.

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXVIII/227/22 390.33 KB