Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XXXVIII/226/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/226/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 30 marca 2022 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka

Lp

Miejscowość

Lokalizacja przystanku

1.

Miejska Górka

ul. Rynek

2.

Miejska Górka

ul. M. Konopnickiej – przy szkole

3.

Sobiałkowo

Przy stawie – w pobliżu posesji 126

4.

Sobiałkowo

Przy szkole – posesja nr 95

5.

Sobiałkowo

Naprzeciw posesji nr 22

6.

Roszkówko

W pobliżu posesji nr 4

7.

Roszkowo

Plac zabaw  - strona lewa

8.

Roszkowo

W pobliżu posesji nr 30

9.

Roszkowo

W pobliżu posesji nr 52

10.

Gostkowo

Przy świetlicy wiejskiej nr 91

11.

Rzyczkowo

Okolice skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną
w kierunku Rozstępniewo

12.

Dłoń

Przy szkole – posesja nr 53

13.

Melanowo

W pobliżu posesji nr 5

14.

Zalesie

W pobliżu posesji nr 1

15.

Dąbrowa

ul. Kościuszki – w pobliżu  posesji nr 1

16.

Dąbrowa

ul. Kościuszki – w pobliżu  posesji nr  32

17.

Niemarzyn

W pobliżu świetlicy wiejskiej nr 22

18.

Niemarzyn

W pobliżu przedszkola – posesja nr 61

19.

Karolinki

ul. Klasztorna – parking przy klasztorze

20.

Karolinki

ul. Rolnicza – w pobliżu posesji nr  2b

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/226/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 30 marca 2022 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Górka

1. Z przystanków komunikacyjnych położonych na terenie Gminy Miejska Górka, które są w zarządzie lub stanowią własność Gminy Miejska Górka mogą korzystać operatorzy oraz przewoźnicy posiadający uprawnienia do wykonywania publicznego transportu w zakresie przewozu osób.

2. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, przewoźnik przed rozpoczęciem korzystania z przystanków, zobowiązany jest uzyskać zgodę gminy na korzystanie z przystanków.

3. Do wniosku o wyrażenie zgody przez Gminę Miejska Górka na korzystanie z przystanków należy dołączyć:

1) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

2) kserokopię obowiązującego rozkładu jazdy.

4. Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu w zatoce przystankowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych użytkowników drogi;

2) zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem na czas potrzebny do pobrania należności;

3) przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Każdy rozkład jazdy powinien zawierać nazwę operatora lub przewoźnika;

4) przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnionego rozkładu jazdy.

5. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest bezpłatne.

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 marca 2011 r. o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielami lub zarządzającymi jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, organizowanie publicznego transportu drogowego polega między innymi na określaniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały obejmującej przystanki komunikacyjne, które są własnością jednostki samorządu terytorialnego lub którymi ta jednostka zarządza, bez względu na kategorię drogi, przy której są usytuowane.

Przedłożona uchwała realizuje obowiązki wynikające z ustawy, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXVIII/226/22 409.33 KB
Załącznik 1 144.29 KB
Załącznik 2 144.58 KB