Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XXXVII/224/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę 20,00 złotych (słownie: dwadzieścia złotych) dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka jako ekwiwalent za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej.

§ 2. Ustala się kwotę 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejska Górka jako ekwiwalent za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub inne uprawnione podmioty. Pojęcie ćwiczeń obejmuje również udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz manewry służb ratowniczych.

§ 3. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest potwierdzenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w uczestnictwa w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/165/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

W związku z utratą mocy obowiązującej ustawy o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) i wprowadzenia nowej podstawy prawnej dla ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP od dnia 1 stycznia 2022 r. w postaci art. 15 ust. 1-2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Zgodnie z ww. nowym przepisem:

1. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXXVII/224/22 263.32 KB