Przejdź do stopki

Uchwały 2022 r.

Treść

Uchwała Nr XXXVI/213/22
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 48.376.554,85 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.949.611,39 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 8.426.943,46 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 62.437.840,40 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.895.959,07 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.929.318,07 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.769.867,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.159.451,07 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.896.708,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.934.933,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 22.541.881,33 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22.541.881,33 zł., w tym:

a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,

b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 3.327.404,22 zł.,

c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,

d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 153.881,33 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.420.454,00,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.606.254,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 15.761.285,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Deficyt budżetu w kwocie 14.061.285,55 zł. zostanie sfinansowany przychodami :

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4.610.000,00 zł.,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.081.285,55 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.327.404,22 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 153.881,33 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.370.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.310.000,00 zł., w tym na:

1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł.

2) Pokrycie części deficytu w kwocie 4.610.000,00 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą :

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1) Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000,00 zł.

2) Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 15.000,00 zł.

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 165.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Pliki do pobrania

Uzasadnienie 162.52 KB
Załącznik Nr 1 139.7 KB
Załącznik Nr 2 191.45 KB
Załącznik Nr 3 119.66 KB
Załącznik Nr 4 178.88 KB
Załącznik Nr 5 52.99 KB
Załącznik Nr 6 48.56 KB
Załącznik Nr 7 106.72 KB
Załącznik Nr 8 39.39 KB
Załącznik Nr 9 117.53 KB
Załącznik Nr 10 119.4 KB
Załącznik Nr 11 236.44 KB
Uchwała Nr XXXVI/213/22 1969.45 KB