Przejdź do stopki

Protokół Nr XXIII/20 z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 r.

Treść

PROTOKÓŁ XXIII/20

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 16 grudnia 2020 roku

o godz. 13:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Dorota Lamperska – Skarbnik
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 14 Radnych (nieobecny Radny Mirosław Śmierzchała) - tj. 93,33% ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Wnioski i interpelacje Radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
 2. zwolnień z podatku od nieruchomości,
 3. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka,
 4. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok,
 5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejska Górka na 2021 rok,
 6. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejska Górka na 2021 rok,
 7. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2021,
 8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  14 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXII/20 z Sesji, która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni okres międzysesyjny był bardzo krótki, niewiele w międzyczasie się zmieniło, jeżeli chodzi o działalność szczególnie ten zakres działalności inwestycyjnej ze strony Gminy także tutaj jakby pominę tą część, natomiast dzisiaj spotykamy się na ostatniej sesji. Tradycyjnie już w tym okresie dokonujemy ostatnich zmian w budżecie Gminy takich zmian porządkowych, przesuwających czy zasilające określone działy. Też przypomnę, że już tak jak kilka miesięcy temu ustaliliśmy pewien kalendarz działań, że uchwałę budżetową będziemy podejmowali pod koniec stycznia czyli nie będziemy budżetu uchwali w tym roku, będziemy mieli więcej czasu na przedyskutowanie, na przygotowanie się do uchwały budżetowej, ale też będziemy bogatsi o informację dotyczącą zakończenia naszego stanu finansów na koniec tego roku i tak tutaj te szczegółowe zmiany były omawiane na posiedzeniach komisji natomiast no za kilkanaście dni koniec roku i tutaj też można pokusić się o taką pewną refleksje i podsumowanie w jakiej w stanie, w jakiej kondycji się znajdujemy. Ten rok był rokiem wyjątkowym na początku marca, jak Państwo  pamiętacie nastąpiło to gwałtowne załamanie, zamknęliśmy się w domach. Nastąpiła taka totalna, że tak powiem izolacja nas wszystkich i to jeszcze w sytuacjach budżetów Gminy to był początek takiego załamania się wielu budżetów. Ja już tutaj nie wspomnę o budżetach miast takich turystycznych typu Sopot, Kołobrzeg, Zakopane gdzie ten kryzys wtedy się rozpoczął i on do dzisiaj jest bardzo głęboki z uwagi na brak turystów i brak wpływów do gminnej kasy. My natomiast mamy, nasza Gmina ma zupełnie inny charakter aczkolwiek ten kryzys również dotyczy gmin tego typu jak Miejska Górka i najtrudniejszym okresem był bez wątpienia drugi i trzeci kwartał, gdzie szczególnie wpływy PIT-u, CIT-u, podatku od nieruchomości wiele firm żyło w pewnej niepewności i tutaj te zachwiania były, natomiast późniejsze miesiące były już, że tak powiem coraz bardziej stabilne i końcówka roku też jest w miarę stabilna. Przypomnę, że też zawsze w trakcie roku podejmowaliśmy uchwały dotyczące zmian w budżecie wprowadzaliśmy kolejne zadania inwestycyjne w tym roku byliśmy bardzo ostrożnie, tych zmian było niewiele. Nowych inwestycji oprócz tych, które zaplanowano na początku roku w uchwale budżetowej było niewiele, głównie dotyczyły one remontu dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, który otrzymywaliśmy. Wszystkie inwestycje te zaplanowane na początku roku w uchwale budżetowej i te wprowadzone w trakcie były zgodnie z planem realizowane i w większości przypadków są zrealizowane, dlatego że to największe zadanie nasze inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej Gostkowo-Rozstępniewo jest planowane zakończenie dopiero w przyszłym roku, czyli ta inwestycja jest w toku. Też harmonogram prac przebiega zgodnie z umową, nie ma żadnych zagrożeń i tutaj jakby podsumowując ten rok też należy stwierdzić że nie byliśmy w takiej sytuacji, że nie…. ta nasza ostrożność w postępowaniu… też pewne oszczędności wynikały jak trybu funkcjonowania Gminy czy jednostek gminnych, też skorzystaliśmy z kilku takich zasiłków finansowych typu umorzenie składki ZUS-u czy dotacja z budżetu Ministerstwa Finansów i to pozwalało, że nie musieliśmy zaciągać zobowiązania zaplanowanego emisji obligacji i ten rok też jest rokiem kończymy o przyzwoitej sytuacji finansowej. To nam pozwoli, że możemy trochę jakby swobodnie porozmawiać o przyszłorocznym budżecie aczkolwiek też przypomnę że projekt budżetu, który Państwo mają jest projektem na przyszły rok bardzo trudnymi i na pewno również przed nami stoją dalej określone wyzwania, które będziemy musieli w najbliższych latach podjąć aby nie doprowadzić do sytuacji, że będziemy tylko, że tak powiem  wegetować, że nasze wpływy dochodowe będą się równały wydatkom bieżącym czyli tutaj określone działania będziemy musieli na pewno w najbliższych latach podjąć natomiast cieszy mnie jakby sytuacja finansowa budżetu gminy, która jest na koniec grudnia. Bywały lata bardzo trudne gdzie musieliśmy podejmować decyzję że na przykład jakieś składki ZUS-u przesunąć na styczeń i tak dalej. Jesteśmy w tej chwili bardzo bezpiecznej sytuacji, poziom naszego zadłużenia spadł czyli on jest już bardzo niski na poziomie 4 milionów z groszami na koniec roku czyli tutaj wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o … mogę też się podzielić taką namiastką pozytywnej informacji wczoraj miałem spotkanie z przyszłym inwestorem dotyczące budowy siłowni wiatrowych te sprawy nabierają już takiego wymiaru konkretnego do tej pory żeśmy się obracali w takiej sferze wirtualnej, która niewielu mieszkańców mogło coś tam zobaczyć i to przez kilka miesięcy jeszcze ten stan będzie trwał. Dzisiaj są takie czasy, że zawsze najdłużej załatwia się w sprawie formalne uzgodnień, ustaleń, pozwoleń i  tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o te siłownie wiatrowe to Państwu nie muszę tego powtarzać, że ta nasza droga była bardzo długa, kręta i wyboista było mnóstwo przeszkód  taki o charakterze lokalnym i o charakterze globalnym i tutaj włącznie ze zmianą przepisów dotyczących siłowni wiatrowych, które ciągle jeszcze obowiązują, które zrodziły określone skutki natury formalnej, które wprowadziły też pewne ograniczenia w zabudowie i tak dalej. Także lista tych przeszkód jest bardzo długa, ale tutaj wracając do siłowni wiatrowych to też aby konsekwencje uchwały, która Państwo też niedawno podejmowali że będziemy wydzierżawiali nasz grunt na taki punkt gromadzenia energii ze wszystkich wiatraków na naszym terenie. Dzisiaj jeszcze nie mogę ujawniać instytucji ponieważ ta umowa między dotychczasowym inwestorem a nowym nie została jeszcze podpisana, ale jest to bardzo poważna i bardzo bogata instytucja finansowa z doświadczeniem już w branży energetycznej i nie tylko i tutaj jakby deklarują, że w przyszłym roku rozpocznie się ten proces już budowlany. Przypomnę, tylko że jest 56 pozwoleń na budowę czyli te 56 siłowni wiatrowych może powstać, ale również firma jest zainteresowana kontynuacją. Przypomnę, że jeden obszar naszej gminy to obszaru wsi Piaski, gdzie był plan zagospodarowania przestrzennego Piaski, który przewidywał również kilkanaście siłowni wiatrowych i podobną ilość w Gminie Jutrosin  i w Gminie Pakosław. Ta firma również jest zainteresowana kontynuowaniem aczkolwiek tutaj musi się ten proces rozpocząć niejako od początku czyli decyzje środowiskowe, wszelkie uzgodnienia i tak dalej czyli tutaj nie można niczego przesadzać wszystko zależy też od klimatu od przychylność mieszkańców. Natomiast jedno drugiego nie wyklucza czyli ten proces inwestycyjny dotyczących siłowni wiatrowych w Miejskiej Górce jest już można powiedzieć przesądzony i mam nadzieję, że w przyszłym roku to się rozpocznie i to w perspektywie określonej czasowej będzie to miało wpływ na kształt budżetu gminy w najbliższych latach. Po stronie dochodów mogą się w przeciągu 2, 3, 4 lat pojawić już pozycja wpływu z tytułu podatku od wartości budowli z siłowni wiatrowych i też tutaj  trzeba przypomnieć, że od samego początku to był nasz główny cel - zasilenie budżetu, poprawa kondycji finansowej budżetu gminy poprzez wzrost wpływów podatkowych. Taki wzrost również niewątpliwie nastąpi, ponieważ tutaj nasza Cukrownia Miejska Górka też inwestor przystąpił do procedowania … nie są to informacje objęte jakąś klauzulą tajności, ponieważ te procesy są publiczne. Procedura środowiskowa już się toczy spraw związanych z rozbudową Cukrowni Miejska Górka, czyli te informacje, które krążyły wcześniej  w sensie formalnym potwierdzają i być może nawet w przyszłym roku rozpocznie się pierwszy etap związany z dość poważną rozbudową zakładów w Miejskiej Górce. To też jest informacja bardzo pozytywna, bo przypomnę, że wielokrotnie tutaj też dementowaliśmy informację, że ktoś tam coś powiedział, że ten rok jest ostatnim rokiem funkcjonowania cukrowni. W tej chwili jakby fakty temu przeczą jeżeli jest ten proces inwestycyjny, który się za chwilę rozpocznie. W tej chwili jest ten proces formalno-prawny,  który gmina jest również tutaj jakby jednym z organów, który musi wydać stosowne decyzje, czyli jeżeli jesteśmy przy budżecie te szczegółowe zmiany Państwo zostali już wcześniej poinformowani dokonamy dzisiaj zmian w tegorocznym budżecie, który jest w sytuacji dobrej, dość dobrej, że może nawet bardzo dobrej. Budżet uchwalimy na  21 rok w styczniu przyszłego roku. Poziom zadłużenia też udaje nam się zmniejszyć czyli jakby w sensie kondycyjnym jesteśmy przygotowanie do ewentualnego… przypomnę, że taki proces żeśmy już wielokrotnie robili że zaciskaliśmy pas przygotowywaliśmy budżet w sensie jakby konstrukcji po to aby skupić się na jednym czy kilku poważniejszych zadaniach i móc zaciągnąć poważniejszy zobowiązanie i tutaj też jakby jesteśmy przed taką perspektywą, że taki ruch możemy wykonać.

Jeżeli chodzi o kolejną uchwałę to dotyczy zwolnień podatkowych tutaj tak w skrócie dotyczy to głównie mienia zarządzanego przez Ośrodek Kultury, czyli wszystkie budynki nieruchomości, które zarządza chodzi głównie o to, żeby gmina sama sobie nie płaciła podatku jak również jednostka, która podlega gminie również nie płaciła tego podatku, czyli jeżeliby płaciła to tak by płaciła z dotacji pochodzących z budżetu gminy, czyli takie błędne koło by powstało.

Kolejna uchwała dość istotna to dotyczy określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji. To jest uchwała, która była przez dłuższy czas przez nas zapowiadana i była ona przygotowywana w przyszłorocznym budżecie zarezerwujemy kwotę na ten cel. Tutaj nie należy się spodziewać tutaj ogromnej ilości wniosków, tym bardziej, że ta pula jest ograniczona. Ona dotyczy dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w uchwale wymieniamy te miejscowości, w których mieszkańcy mogą być, mogą o tą dotację się ubiegać i również wyliczamy numery posesji z tych miejscowości, w których już jest lub jest w toku lub jest planowana budowa kanalizacji zbiorczej, którzy mogą, którzy nie byli objęci kanalizacją zbiorczą i tutaj ja na komisjach dzieliłem się taką informacją może tutaj powtórzę ją a to dlatego, że sesje Rady są transmitowane i być może nas ktoś ogląda. W tej chwili mamy 81% mieszkańców gminy z dostępem do kanalizacji zbiorczej, wskaźnik  bardzo, bardzo, bardzo duży mamy w planach przygotować dokumentację czy w trakcie czy planowane budowę kanalizacji sanitarnej dla jeszcze około 1200 mieszkańców to jest około 12% Czyli jeszcze 12% mieszkańców gminy Miejska Górka będzie objętych w najbliższych latach kanalizacją zbiorczą, czyli ten wskaźnik już jest niewielki. Tylko 7% mieszkańców a to wynikło z tego, że mieszkają w  miejscowościach o bardzo rozstrzelonej zabudowie, bądź mają swoją posesję kilkaset metrów czy czasami 0,5 km, czasem 1 km od najbliższej zabudowy w miejscowości, w której już jest gotowa kanalizacja zbiorcza  to wówczas nie ma tutaj ekonomicznego uzasadnienia, żeby budować kanalizacje zbiorczą. Tutaj przewidujemy ten program dotacyjny do przydomowych oczyszczalni ścieków, czyli tylko 7% mieszkańców będzie jakby mogło skorzystać z tejże dotacji. Ta dotacja nie będzie przysługiwała komuś na przykład, który będzie próbował się na przykład wybudować w Miejskiej Górce, czy  na przykład w Konarach, czy  w innej miejscowości, gdzie już jest kanalizacja zbiorcza i będzie miał kaprys, że chciałby mieć przydomową oczyszczalnie ścieków, tutaj będzie istniał obowiązek do przyłączenia się do kanalizacji zbiorczej bo taka jest idea kanalizacji zbiorczej.

 Kolejna uchwała dotyczy przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych tutaj od wielu lat ten program realizujemy. On był też uzależniony od  poziomu były czasy, gdzie poziom bezrobocia był bardzo duży. Teraz w ostatnich miesiącach by ten poziom bezrobocia również ze względu na sytuację wzrósł, ale miejmy nadzieję, że już dalej wzrastał nie będzie. Przez ostatnie lata funkcjonujemy na poziomie bardzo niskiego poziomu bezrobocia i tutaj te potrzeby prac społecznie użytecznych też w związku z tym były coraz mniejsze aczkolwiek stosujemy tą zasadę, że mamy porozumienie z Urzędem Pracy i osoby, które się do tego kwalifikują a które by unikały, czy nie chciały podjąć stałego zatrudnienia a występowały na przykład o jakąś tam pomoc, czy wsparcie finansowe to dla tych osób żeśmy kierowali tą propozycję prac społecznie użytecznych. Tutaj w ramach tego istniał obowiązek przepracowania 40 godzin miesięcznie na cele społeczne głównie były to osoby dyspozycji Kierownika Gospodarki Komunalnej różne prace takie komunalne  wykonywali, za każdą godzinę mieli  wynagrodzenie, w którym częściowo partycypowała gmina, częściowo Urząd Pracy. Tą zasadę żeśmy stosowali stąd potrzeba aby w przyszłym roku, jeżeli taka będzie potrzeba i sytuacja aby to kontynuować.

Dwie uchwały również corocznie uchwalamy w tym czasie to jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i problemów uzależnień od narkomanii. Taki program uchwalamy natomiast tutaj też jestem winien Państwu informację, którą przedstawiałem już na posiedzeniach komisji, że od 1 stycznia będzie funkcjonowało nowe rozwiązanie.  Do końca tego roku funkcjonujemy w starym systemie czyli jest pełnomocnik burmistrza do spraw przeciwdziałania, tym że problemom oraz komisja natomiast kadencja i pełnomocnika i  członków komisji dobiega końca od 1 stycznia wydałem zarządzenie nie będzie pełnomocnika, a będzie tylko komisja. Komisja będzie pod przewodnictwem przewodniczącego, a to też dlatego, że zapisy ustawy o przeciwdziałaniu one mówią, że jakby wykonanie uchwały i wszelkie jakby ustalenia z tym związane głównie ich wykonanie spoczywa ich na Ośrodku Pomocy Społecznej lub na Centrum Usług Społecznych jeżeli takowe w gminie funkcjonuje. W związku z tym tutaj powołuje nową komisję pod  przewodnictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej będzie Pan Artur Jankowski i tutaj nowymi członkami komisji będą Pani Lidka Jarczewska reprezentująca Ośrodek Kultury, Pani Ratajczak nauczyciel Zespołu Szkół w Konarach, Pan Zbaraż nauczyciel Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, z ramienia Urzędu Pani Wiktoria Miler i przewodniczyć będzie Pan Artur Jankowski. Panie Kierowniku czy kogoś pominąłem? Wszyscy. Taki będzie skład komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Kierownika przedstawiłem, także tutaj nastąpi dość radykalna zmiana, a jeżeli chodzi o to co przez wiele lat jakby funkcjonowało. To tyle jeżeli chodzi o te zmiany.

Następne uchwały jakby są bardziej taką wewnętrzną sprawą związaną z funkcjonowaniem rady i komisji rewizyjnej to tutaj już Państwo Radni te projekty uchwał przedłożyłem. Także ja miałbym tyle jeżeli chodzi o takie informacje bieżące tak jak wspomniałem jest to raczej na pewno, chyba żeby powstała by sytuacja nadzwyczajna, która by spowodowała, że musimy zwołać sesję, ale wszystko na to wskazuje, że takiej sytuacji nie będzie, w związku z czym jest to ostatnia sesja. Z reguły spotykaliśmy się bardzo szerokim gronie, przez już kolejny miesiąc spotykamy się w gronie tylko Radnych i pracowników urzędu Wszystkim Państwo tu obecnych waszym najbliższym, Waszym Rodzinom życzę przede wszystkim na zbliżające się Święta, na Nowy Rok takiego spokoju, dużo zdrowia. Rok jest wyjątkowy na pewno miesiące kolejnego roku one nie będą lepsze. Jesteśmy w oczekiwaniu na szczepionkę, to tutaj byłoby to głębokim nieporozumieniem jeżeli instytucje państwowe, rząd, Unia Europejska wszyscy są zaangażowani w propagowanie idei szczepień, także gdybyśmy zajęli inną postawę, także ja również jako ten, który już jakby przeszedł chorobę, a nie mam ochoty i przychodzi jej po raz kolejny. Apelujemy już do wszystkich abyśmy tutaj nie słuchali różnych podszeptów  to jesteśmy takim też środowiskiem, gdzie opinie są różne, jednak słuchajmy fachowców i jeżeli fachowcy zalecają szczepienie, to posłuchajmy fachowców i zróbmy wszystko, aby jak największy odsetek ludzi poddał się szczepieniom, jeżeli w czymkolwiek Pan Przewodniczący jest również lekarzem na pewno swój apel wystosuje, jeżeli w czymkolwiek tutaj czy radni, czy sołtysi, czy urząd będą  mogli pomóc tutaj, bo wiem, że Pan Doktor również będzie zaangażowany w prowadzenie szczepień, jeżeli w czymkolwiek będziemy mogli pomóc, to zrobimy wszystko, żeby w tym pomóc, czy w popularyzowaniu, czy w jakikolwiek sposób organizacyjny to zrobimy wszystko, aby ta pomoc z naszej strony była i aby ten odsetek mieszkańców naszej gminy był jak najwyższy, którzy poddali się szczepieniu. Także kończąc jeszcze raz życzę Wszystkim Państwu dużo, dużo zdrowia też te święta spędźcie  w gronie rodzinnym, ale też nie w sposób huczny taki w jakim gronie, w jakim wszyscy  apelują, czyli osób najbliższych zachowajmy dystans, zdrowy rozsądek i o to do Wszystkich Państwa apeluję. Dziękuję bardzo”. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję Panu za życzenia, za informację. Czy są jakieś pytania do Pana Burmistrza? Nie widzę”.

Ad. 4. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Projekt Uchwały Nr XXIII/138/20 dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 odczytał Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński.  Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za” i 1 „przeciw” (Radny Gerard Wawrzynek)

Uchwała Nr XXII/138/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

a. zwolnień z podatku od nieruchomości,

Projekt Uchwały Nr XXIII/139/20 dotyczący zwolnień z podatku od nieruchomości odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXII/139/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka,

Projekt Uchwały Nr XXIII/140/20 dotyczący określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka odczytał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIII/140/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

c. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok,

Projekt Uchwały Nr XXIII/141/20 dotyczący  przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIII/141/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

d. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejska Górka na 2021 rok,

Projekt Uchwały Nr XXIII/142/20 dotyczący przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejska Górka na 2021 rok, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIII/142/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejska Górka na 2021 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

e. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejska Górka na 2021 rok

Projekt Uchwały Nr XXIII/143/20 dotyczący przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejska Górka na 2021 rok, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIII/143/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejska Górka na 2021 rok, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

f. planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2021,

Projekt Uchwały Nr XXIII/144/20 dotyczący planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2021, odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIII/144/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miejskiej Górce na rok 2021, została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

g. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

Projekt Uchwały Nr XXIII/145/20 dotyczący zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 14 „za”.

Uchwała Nr XXIII/145/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXIII/138/20, XXIII/139/20, XXIII/140/20, XXIII/141/20, XXIII/142/20, XXIII/143/20 i XXIII/144/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Odniosę się oczywiście do sprawy, w tej chwili która jest myślę, że najważniejsza i nie tylko myślę dla naszego państwa, ale również i dla całego świata, dla całej ludzkości, ponieważ już państwo wiecie, że dotknęła nas straszna choroba spowodowana nie byle jakim wirusem. Nie wiadomo skąd się wziął, wiadomo, że na pewno nie jest wytworem ludzkiej technologii, gdyż jest on tak skomplikowany, że nie ma takiej opcji aby była taka możliwość, natomiast zaczynamy w tej chwili jakąś pewną, z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość, ponieważ choroba ta jeśli nie będziemy jej zwalczać, ona nie wygaśnie, nie ma takiej opcji. Wszyscy naukowcy są jednogłośni co do tego, że tylko szczepionka może uratować nas przed tysiącami, setkami tysięcy zgonów, a nawet milionów, które na świecie się notuje. Powiedzmy sobie szczerze, takie moje obserwacje, które poczyniłem to, to że mamy 100% więcej zgonów, niż w roku ubiegłym. To jest jasne, to potwierdzają statystyki i to jak się potem przyjrzymy tym zgonom, że absolutna większość z nich to są zgony, niestety, około kowidowe, czyli gdzieś tam, ktoś miał chorobę, ale przy okazji ktoś z rodziny gdzieś był chory, jak się potem pośmiertnie okazuje ten pacjent niestety odszedł od nas. To co jeszcze obserwuję to nie jest tylko to, że tyle zgonów, ale Państwa i badam swoich pacjentów i to co zostawia ta choroba u niektórych, nie mówię, że u wszystkich, ale to się z tym wiąże, że każde 10-lecie do przodu tych pozostałości, tych tragedii jest więcej. Te zmiany, które pozostawione są w organizmie ludzkim one z całą pewnością skrócą życie wielu ludziom o wiele lat. To nie jest tak, że ci ludzie dożyją wieku przewidywanego jaki jest w tej chwili 72 dla mężczyzn, 82 dla kobiet, ale na pewno to będzie krócej. Popatrzmy na stronę ekonomiczną, niemal na całym świecie panuje głęboka recesja, zmięte są całe branże to jest turystyka, hotelarstwo, gastronomia to powiedzmy, że prawie wszystko leży. Jeśli my z tą chorobą sobie nie poradzimy w skali globalnej, to nie ma szans na to żebyśmy wrócili do czasów, które były. Proszę sobie wyobrazić o tym, że musimy chodzić w maskach, mamy ograniczenia. Mamy już tego dosyć wszyscy. Jedyną szansę jaką się otwiera to program szczepień, który nazywa się u nas Narodowym Programem Szczepień ja tutaj uchylę Państwu trochę rąbka tajemnicy. W naszej gminie zgłosiły się dwa podmioty, to znaczy nasz zakład i zakład Pani doktor Gancarczyk, które będą szczepić Państwa. Mamy logistycznie to już tak mniej więcej pokładane, że jesteśmy Państwa wszystkich w stanie zaszczepić jak tylko szczepionki będą przychodzić, natomiast oczekujemy od Państwa wszystkich, od Pana Burmistrza pomocy, bo logistycznie jest to operacja, która jest porównywalna z czyś takim i finansowo zresztą z czymś takim, czego nie było jeszcze od drugiej wojny światowej, stąd też na naszym lokalnym podwórku rządu zajmuje się swoją sprawą czyli dystrybucją szczepionek, natomiast my będziemy musieli robić to tak, ponieważ po otwarciu musi być zużyta przez dwie godziny, inaczej zostanie zmarnowana. Koszt szczepionki nie powiem jaki jest, bo tego nikt nie mówi, ale na pewno nie taki mały, stąd też nie może się zmarnować ani jedna szczepionka, dlatego też od Państwa będę oczekiwał kilku rzeczy, ponieważ jesteście państwo Radnymi wybranymi w sposób zupełnie niezawisły i reprezentujecie Państwo znaczną część społeczeństwa, w zasadzie wszystkich mieszkańców gminy, dlatego też myślę, że to zobowiązuje do tego, aby jednak być odpowiedzialną za tą resztę ludzi, których na Was głosowali, ludzi, który mieszkają na Waszym terenie, nie uciekniecie od odpowiedzialności takiej, żeby jednak nakłaniać tych ludzi do szczepienia już nie mówię o samych Państwa, powiedziałbym nawet patriotyczna, że musimy namawiać wszyscy do szczepienia. Szczepionka jest szczytem technologii biotechnologii medycznej proszę sobie wyobrazić, że na szczepionkę wydaje się około 100 milionów dolarów. Najdroższa szczepionka na ebolę kosztowała miliard dolarów, a na tę szczepionkę przeznaczono 10 miliardów dolarów na jej tylko odkrycie. Produkcja to już nie wiemy, bo to są tajemnice handlowe, także jest ona na pewno bezpieczna, jest zbudowana ona zbudowana z czystych nukleotydów Państwo to dużo nie powie, bo to już chodzi o budowę kwasu (….)  to jest właściwie czysta postać kwasu (…), czyli nie oparta hodowla zarodkowych, nie oparta na jakiś chemicznych działaniach tylko na inżynierii, czystej inżynierii genetycznej. Oczywiście nie wiemy czy będą jakieś działanie uboczne bo rok tylko trwały prace, nawet nie cały rok nad tworzeniem tej szczepionki, natomiast proszę mi wierzyć, że tragedie się kryją za przejściem covid-a, skrócenie życia, ekonomiczne straty, straty psychiczne proszę sobie wyobrazić jak te dzieci będą wyglądały za parę lat, jak będzie wyglądał świat, jeśli te dzieci jeszcze parę lat będą sobie funkcjonować na zasadzie zdalnego nauczania. Możemy sobie sami zadać to pytanie jak to będzie wyglądało, dalej wszyscy chcemy wrócić do normalności, dalej będziemy tu siedzieć pewnie na tej sali, a proszę wierzyć, że jeśli młodzież wróci do szkoły to może się zacząć trzecia fala. Ja widzę to tak przez kilka ostatnich tygodni mieliśmy tylko jeden, czasem w ogóle testów dodatnich na koronawirusa przez ostatnie trzy tygodnie, a za to od pojawiały się testy ujemne przy tych samych objawach, a za to zaczęła się grypa. Większość jest nieposzczepiona na grypę i tylko to, że mamy obostrzenia w sensie, że nie spotykamy się tak często, że trzymamy dystans, że mamy maseczki, że myjemy ręce często powoduje to, że nosimy maseczki o i to jest najważniejszy i nie ma szkół, że ta grypa się nie rozprzestrzenia w takim tempie jak się rozprzestrzenia inne lata, natomiast proszę sobie wyobrazić, że 50% bo tak szacujemy przyjdzie do szczepień, jak szczepienia będą podwójne to uzyskamy odporność jakąś jak pracują naukowcy na rok, a 50% się nie zaszczepili ten wirus będzie sobie tam krążył, będzie cały czas krążył jak wirus grypy latem to tu, to tamto gdzieś tam trafi, w końcu trafi też tych, którzy po roku się zaszczepić i epidemia rozpocznie się na nowo nie wiemy, czy się uda przez szczepionkę zlikwidować, ale jest to jedyna i najlepsza szansa. Dlatego proszę o namawianie i dawanie przykładu swoim własnym postępowaniem, że po prostu będziemy pierwsi w pierwszej kolejności, jak tylko przyjdzie kolej rocznikowo szczepić wiadomo już jaka jest kolejność. Najpierw idzie służba zdrowia prawdopodobnie my będziemy już szczepieni już koniec grudnia, najpóźniej początek stycznia, a Państwo dostaniecie szczepionkę dopiero za miesiąc najwcześniej i ona będzie w takich etapach sobie przechodziła najpierw roczniki 75 w górę, potem roczniki po 10 lat niżej, nauczyciele, pracownicy administracji, służby mundurowe dopiero w kolejnych miesiącach będą inni szczepieni. Natomiast czego oczekujemy od Państwa, na pewno pomocy w transporcie tych ludzi, bo chodzi nam o to, żeby na przykład z takich odległych wiosek typu Piaski, gdzieś Dłoń, Kołaczkowice podstawić z jakieś tam środek transportu, który nam dowiezienia na daną godzinę, bo to musi być wszystko zgrane co do godziny niemalże, czyli tu sołtysów będziemy prosili, Państwa radnych o rozniesienie zaproszeń takich dla tych ludzi, o potwierdzenie tego, że oni się zgłoszą, a my z burmistrzem będziemy już w kontakcie i na pewno logistycznie rozwiążemy problem dowozu. Co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, to że gmina ma to szczęście, że jest całkowicie zabezpieczona  zarówno wyjazdowo, także ci którzy nie mogą dojechać do ośrodka też będą zaszczepieni, jaki ci których mieszkańcy naszej gminy  chcący się zaszczepić będą na pewno zaszczepieni, co, muszę powiedzieć, że to nie jest  jakaś norma dlatego, że na przykład w Powiecie Kościańskim nie zgłosił się nikt chętny do szczepienia. Nie wiem jak to rząd będzie chciał rozwiązać, ale jakoś będzie musiał. Także mamy ten dobrostan, że mamy się gdzie szczepić, tylko problem z tym, żeby jeszcze byli chętni do tego szczepienia. Tyle z mojej strony, dołączam się też do życzeń poprzez Państwa proszę o przekazanie sołtysom, mieszkańcom spokojnych wesołych Świąt i oby ten nadchodzący rok był taki, że gdzieś w czerwcu będziemy mogli powiedzieć koniec pandemii, aby tak to się stało, bo niewątpliwie jeśli to będzie trwało dalej to wielu jeszcze ludzi będziemy mogli pożegnać. Tyle. Kończę chyba, że ktoś chce dodać coś, jakieś pytanie. Nie widzę”.

Ad. 8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXIII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 14:02.

  

                                  

 

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Zdzisław Goliński                                                                                                

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Uchwała Nr XXIII/138/20.
 4. Uchwała Nr XXIII/139/20.
 5. Uchwała Nr XXIII/140/20.
 6. Uchwała Nr XXIII/141/20.
 7. Uchwała Nr XXIII/142/20.
 8. Uchwała Nr XXIII/143/20.
 9. Uchwała Nr XXIII/144/20.
 10. Uchwała Nr XXIII/145/20.
 11. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

Lista obecności Radnych 193.87 KB
Lista obecności zaproszonych gości 129.84 KB
Uchwała Nr XXIII/138/20 1569.39 KB
Uchwała Nr XXIII/139/20 343.11 KB
Uchwała Nr XXIII/140/20 614.69 KB
Uchwała Nr XXIII/141/20 505.07 KB
Uchwała Nr XXIII/142/20 1045.95 KB
Uchwała Nr XXIII/143/20 1158.88 KB
Uchwała Nr XXIII/144/20 501.64 KB
Uchwała Nr XXIII/145/20 465.8 KB
Imienny wykaz głosowania Radnych 103.24 KB