Przejdź do stopki

Protokół Nr XXII/20 z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 listopada 2020 r

Treść

PROTOKÓŁ XXII/20

z Sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku

o godz. 13:00 w Hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce

 

W sesji uczestniczyli:

 • Karol Skrzypczak – Burmistrz
 • Adam Bandura – Zastępca Burmistrza
 • Joanna Pląskowska – Sekretarz Gminy
 • Radni Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Ad. 1 Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia XXII sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Zdzisław Goliński. Powitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził, iż na ustawowy 15 – osobowy skład Rady w sesji uczestniczy 13 Radnych (nieobecni Radny Antoni Bartkowiak i Radny Gerard Wawrzynek) - tj. 86,67%  ustawowego składu Rady, co stanowi quorum, więc jest ona władna obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1, 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, odczytał obowiązujący porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji.

3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.

5. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6. Wnioski i interpelacje Radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,
 2. wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka,
 3. zmiany uchwały Nr XIX/121/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021,
 4. uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu poprzedniej Sesji

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji, która odbyła się w dniu 23 września 2020 roku nie wpłynęły uwagi pisemne i ustne, Przewodniczący zawnioskował o przyjęcie niniejszego protokołu bez odczytywania.

Za propozycją Przewodniczącego Rady głosowali wszyscy obecni na Sesji Radni –  13 „za”.

W związku z powyższym protokół nr XXI/20 z Sesji, która odbyła się w dniu 23 września 2020 roku przyjęto bez odczytywania.

Ad. 3 Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym

Głos zabrał Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak: „Panie Przewodniczący, Państwo Radni niestety ciągle funkcjonujemy z ograniczeniami i tak jak Pan Przewodniczący wcześniej na Posiedzeniach Komisji wspomniał, że wynika, że z tymi ograniczeniami jeszcze dość długo będziemy funkcjonowali. Dzisiejsza sesja jest podyktowana głównie jedną uchwałą stąd tutaj przepraszam Państwa, że sesja była zwoływana w dość przyspieszonym trybie, a to dlatego że dana uchwała musiała być podjęta do końca listopada. Nie chcieliśmy tutaj ryzykować, podejmowanie tej uchwały na początku grudnia, a to dlatego że Wojewoda mógłby taką uchwałę uchylić, dlatego że ona ustawowo musi być podjęta do końca listopada i tak, jeżeli Państwo pozwolą to przedstawiłbym pokrótce szybciutko cztery, które Państwo dzisiaj będziecie podejmowali. Tutaj podzielę się informacją, że projekt budżetu został w ustawowym terminie Państwu przedłożony. W projekcie budżetu są zapisane tylko zadania inwestycyjne te, na które gmina ma już podpisane umowy czyli np. inwestycja jest  realizowana lub umowy na dotacje np. Z Urzędem Marszałkowskim, natomiast pozostałych zadań inwestycyjnych nie ma wpisanych. Natomiast tutaj Państwu Radnym już przedstawiałem, że ze względu właśnie też tak, też tych covidowych został przesunięty termin, możliwość uchwalania budżetu do końca marca i tutaj po rozmowach z Panią Skarbnik ustaliliśmy, że taką propozycję aby budżet nasz na 2021 rok podejmować albo koniec stycznia albo nawet w lutym, natomiast poprzedzić go specjalnym posiedzeniem komisji, na którym byśmy omówili ewentualne dodatkowe propozycje, natomiast też będziemy bogatsi o wiedzę w jakim, z jakim wynikiem finansowym zakończyliśmy ten rok.  Wtedy tą informacje już można będzie wykorzystać, natomiast na projekt budżetu podobnie jak wszystkich gmin jest dość trudny. Gminy też borykają się z trudnościami finansowymi na pewno trzeba będzie też w najbliższych latach podejmować określone działania, które będą miały wpływ na umniejszenie wydatków budżetowych. Trudno powiedzieć jaka będzie perspektywa na najbliższe lata natomiast na pewno będzie spadek dochodów podatkowych gmin. Też z reguły zawsze koniec października Rady Gmin podejmują uchwały dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na następny rok, natomiast przypomnę Państwu, Państwo Radni  rok temu, po siedmiu czy ośmiu latach zastoju podejmowali uchwałę ustalającą nowe stawki podatków i opłat lokalnych, wówczas też przyjęliśmy takie założenie, że tą uchwałę podejmujemy na całą naszą kadencję w związku z czym  nie było propozycji projektu uchwały dotyczącego regulacji stawek podatków. Jedynie drobna korekta będzie dotyczyła tutaj podatku rolnego, tutaj mamy ustawową stawkę i ona jest minimalnie wyższa niż była czyli wyższa na przyszły rok, minimalnie wyższa od stawki tegorocznej to różnica jest naprawdę niewielka w związku z czym wydaje mi się, że nie warto podejmować tutaj uchwały obniżających do poziomu tegorocznego. Tak jeżeli Państwo pozwolą to szybciutko pierwsza uchwała wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego taką uchwałę podejmowaliśmy już przypomnę dotyczącego danego obszaru we wrześniu. Ta uchwała dotyczy również tej samej jakby nieruchomości, która składa się z trzech działek i podyktowana jest tą możliwością wydzierżawienia na farmę fotowoltaiczną czyli jakby ten sam temat, który podejmowaliśmy we wrześniu. To dlatego, że firma przygotowująca się do budowy siłowni wiatrowych na terenie naszej Gminy zwróciła się do nas z prośbą o wyznaczenie lokalizacji pod punkty, w którym będzie prowadzona energia elektryczna wyprodukowana z wszystkich 56 siłowni wiatrowych, na które są wydane pozwolenia na budowę i z tego miejsca będzie odprowadzana energia do sieci głównej w okolice Leszna.  Wskazaliśmy między innymi ten teren, który uznali za atrakcyjny, on się niejako pokrywał z wcześniejszą uchwałą, natomiast tutaj Gmina jest dysponentem działki o powierzchni ponad 4 hektarów czyli zmieści się i ten punkt zbiórki energii elektrycznej i tak farma fotowoltaiczna są obydwa rozwiązania bardzo korzystne dla nas, bo z tego tytułu będzie odpowiednia opłata za dzierżawę tych że nieruchomości. Stosowne uchwały dopiero będą podpisane, stosowne umowy, żadnej umowy do tej pory na wydzierżawienie tych nieruchomości nie podpisywaliśmy, natomiast dobrą informacją jest że i jest zainteresowanie budową farm fotowoltaicznych. Jedna w tej chwili już jest bardzo daleko zaawansowana o mocy 1 megawata i tutaj inwestorem jest nasza firma Walbet i kilka postępowali się toczy na ponad 20 megawatów. Druga korzystna informacja dotycząca siłowni wiatrowych, że tutaj również są prowadzone bardzo zaawansowane już pracę formalne dotyczące jakby przekazania czy sprzedaży projektu już poważnej firmie energetycznej, która przystąpi do budowy siłowni wiatrowych także jest jakaś tam światełko w tunelu i jakaś perspektywa, że w przeciągu najbliższych kilku lat zaczną nam wpływać podatki w znacznej kwocie z tytułu siłowni wiatrowych, które na naszym terenie powstaną i to jest najbliższa perspektywa. Kolejna uchwała dotyczy wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka. To jest może tak górnolotnie brzmi stwierdzenie aglomeracji, ale takich określeń używamy w przypadku zlewni do oczyszczalni ścieków. Gmina Miejska Górka jest podzielona na dwie aglomeracje pierwsza to jest Miejska Górka z oczyszczalnią ścieków Karolinkach i druga aglomeracja Pakosław z oczyszczalnią ścieków na miejscowości Chojno. Ścieki są… te ścieki z terenu naszej gminy spływają do tychże dwóch oczyszczalni. Aglomeracje Pakosław opracowuje gmina Pakosław zawarła z nami stosowne porozumienie i miejscowości, które leżą w zlewni Gminy Pakosław  będą mieściły się w tejże aglomeracji Pakosław. Natomiast tutaj pozostałe będą mieściły się w aglomeracji Miejska Górka. Ja też tutaj przypomnę, że czasami podejmowali takie uchwały modyfikujące aglomeracje, ponieważ czasami była, pojawiała się możliwość  finansowania zadania na przykład z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków unijnych, ale było to adresowane do miejscowości, które nie były objęte aglomeracją. Wówczas podejmowaliśmy korektę zapisów dotyczących aglomeracji. Państwo na pewno pamiętają takie uchwały i w tej chwili ustalamy określoną granicę określonej aglomeracji, ale dopiero kiedy poznamy szczegóły wsparcia, miejmy nadzieję, że takowe będą dotyczące przebudowy zbiorczy kanalizacji sanitarnej, czy przydomowych to wówczas być może będziemy podejmowali kolejne uchwały korygujące granice także aglomeracje. Jeżeli jestem przy temacie ścieków komunalnych to tutaj też dodam, że na najbliższą, kolejną sesję planujemy przedstawić Państwu Radnym uchwałę, która będzie określała zasady dotowania  właścicieli nieruchomości przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków i będą tam wymienione miejscowości lub posesje w miejscowościach, w których już funkcjonuje zbiorcza kanalizacja, ale one nie były tą zbiorczą kanalizacją objęte ze względów technicznych lub ekonomicznych na przykład budynek znajdował się kilkaset metrów od najbliższej zabudowy i wówczas tejże uchwale będą wymienione te małe rozdrobnione miejscowości i te pojedyncze przypadki z tych miejscowości, w których już mamy tę kanalizację zbiorczą wybudowaną. Kolejna uchwała dotyczy określenia średniej ceny za paliwo tutaj dodam, że taką uchwałę podejmowaliśmy na początku tego roku i taka uchwała powinna być podejmowana raz do roku. Dotyczy to tylko kilku konkretnie czterech przypadków w naszej gminie gdzie rodzice dzieci niepełnosprawnych własnym transportem dowożą dziecko do szkoły specjalnego lub do ośrodka. Generalnie to gmina dowozi dzieci do szkół i ogłaszamy na to przetarg, do szkół znajdujących się na naszym terenie oraz w ramach przetargu również dowozimy dzieci do Szkoły Specjalnej w Rawiczu, natomiast jeżeli rodzic decyduje się na przykład dowozić dziecko do na przykład do Rydzyny czy do Leszna i ma taką zgodę starosty bo organem prowadzącym szkoły specjalne jest starosta. To wówczas zawieramy odrębną umowę i zwracamy danemu rodzicowi koszty paliwa, które zużywa na dowóz dziecka do szkoły. W momencie kiedy w tym roku taką uchwałę podejmowaliśmy taka cena paliwa była  niska i tutaj rodzice zwrócili się do nas z prośbą, aby urealnić do aktualnie obowiązujących cen, stąd taka propozycja podjęcia takiej uchwały. Ostatnia uchwała dotyczy właśnie uchwalenia Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i to jest właśnie ta główna przyczyna, że ta dzisiejsza sesja musiała się odbyć do końca listopada. Taką uchwałę podejmujemy co rocznie jest ogłaszany konkurs na dotacje, tutaj przypomnę, że taki mamy dość szeroki… jeżeli chodzi o wspieranie organizacji pozarządowych od na przykład Orkiestry Dętej czy Uniwersytetu Drugiego Wieku po kluby sportowe typu Sparta czy Baseball i … taka uchwała musi być przeprowadzana. Ona jest poprzedzona konsultacjami z tymi organizacjami i to daje podstawę do ogłoszenia konkursu na dotacje i tu jeżeli jestem przy tym punkcie dotyczącym współpracy z organizacjami pozarządowymi na Państwa Radnych na komisjach już informowałem powtórzę, że mamy kilka przypadków gdzie organizacjom pozarządowym w drodze użyczenia udostępniliśmy nieruchomość i tutaj taki przypadek mieliśmy w przypadku Klubu Sportowego Sparta gdzie była umowa użyczenia stadionu wraz z obiektami sportowymi natomiast w tym roku nastąpiła zmiana władz Zarządu Sparty. Nastąpiła też zmiana jakby sposobu działania klubu i tutaj zarząd uznał, że odstępuje już od tej działalności gastronomicznej i hotelarskiej gdzie dochód był przeznaczony na działa sportową. To dlatego, że ten dochód, czy przychód był już coraz mniejszych w ostatnich latach, sytuacja na rynku też uległa zmianie a ten rok był rokiem szczególnym na dodatek i tutaj Sparta jakby rezygnuje Klub Sportowy Sparta rezygnuje, także po to, to mówię że być może Państwo dostają różne informację, że to gmina rozwiązuje czy gmina zabiera. Nie, w żadnym wypadku, to jest decyzja Zarządu Klubu Sparta, że skupi się tylko i wyłącznie na działalności sportowej natomiast zarządzaniem obiektu, jakby to wracał do punktu wyjścia Czyli będzie tutaj zarządzać gmina. Tutaj już podjąłem stosowne działania i Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, który między innymi jest administratorem sali, w której się znajdujemy już się przygotowuje, że od 1 stycznia dojdzie mu kolejny obiekt do utrzymania i zarządzania. Myślę, że Pan Dyrektor sobie z tym dobrze poradzi. Z innych informacji, które Państwu przekażę to dotyczących naszych zadań inwestycyjnych tutaj wreszcie udało nam się zakończyć remont budynku szkolnego w Konarach, też o tym informowałem, że po drodze firma, która wygrała przetarg, która wcześniej też wykonywała różne zadania i spisywała się bardzo dobrze, wpadła w tarapaty finansowe i tutaj mieliśmy w związku z tym szereg problemów aby doprowadzić do finału remontu tego budynku. On został zakończony, całkowity koszt około 900 000 zł dofinansowanie mieliśmy w wysokości 500 000 zł ze środków unijnych i to zadanie zostało zrealizowane. Niebawem obiekt przekazany do dyspozycji Pani Dyrektor Szkoły w Konarach, która będzie mogła nim swobodnie zadysponować. Przypomnę też, że rok temu składaliśmy wniosek o dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu dróg gruntowych. Złożyliśmy takie cztery wnioski o różnej długości to zadanie zostało już też zrealizowane to była droga w Dąbrowie, droga w Kołaczkowicach, w Konarach i w Oczkowicach i były jedna we fragmencie była ułożona z kostki brukowej jako taki dojazd do firmy, w pozostałej części nawierzchnia szutrowa. W przypadkach mieliśmy budowy dróg tak zwanych śladowych z płyt betonowych i to te zadania zostały zrealizowane i tam gdzie one rozwiązały problem dojazdu do danej posesji Mieszkańcy są usatysfakcjonowani, zadowoleni, że takie rozwiązanie w zupełności wystarcza. Mieliśmy takie z funduszu sołeckiego i naszym dofinansowaniem taką małą inwestycje budowa oświetlenia w części wsi Dłoni, konkretnie w Melanowie natomiast mamy w trakcie inwestycje, taką największą tej chwili realizowaną przez gminę to jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo, ta inwestycja jest w toku, bardzo daleko zaawansowana. Jest realizowana zgodnie z planem. Kolejna inwestycja to jest budowa dwóch świetlic wiejskich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo, tutaj też zgodnie z umową te zadania są realizowane. Trzecia inwestycja to jest budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce to jest ulica Hubala. Tutaj jesteśmy po przetargu Umowa jest podpisana natomiast termin realizacji był ten rok i początek roku następnego i firma deklarowała albo wejdzie w tym roku i zrobi całość, albo wejdzie na budowę wiosną przyszłego roku i zrobi tą całość tejże inwestycji i tak jeżeli jestem jeszcze przy temacie dróg, to złożyliśmy do Wojewody wniosek,  trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to jest na ulicę Dworcową w Miejskiej Górce, na ulicę Podgórną i na drogę Konary – Ostrobudki. Na razie mamy informacje od Wojewody, że wszystkie trzy drogi przeszły i tą wstępną weryfikację przez Wojewodę i są na liście do podpisu u Premiera i teraz może się wszystko wydarzyć, mogą być wszystkie trzy, może być jedna, może równie dobrzenie być żadna czyli tutaj zależy od tego czy Premier zatwierdzi te nasze inwestycje drogowe czy też nie. Złożyliśmy również taki wstępny wniosek, nawet bez projektu do Wojewody o wsparcie z takiego też specjalnego funduszu antycovidowego, przypomnę też, że latem tego roku uzyskaliśmy ale to tam działał pewien wskaźnik budżetowy kwotę ponad uzyskaliśmy kwotę ponad pół miliona złotych uzyskaliśmy wsparcia z tegoż funduszu natomiast teraz jest uruchomiony nowy fundusz, nawet większy, ale adresowany pod kątem konkretnych zadań inwestycyjnych, jest wyliczony jakby katalog zadań, które mogą być realizowane i złożyliśmy tutaj wniosek na dofinansowanie budowy przedszkola w Miejskiej Górce natomiast te wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzona i tutaj czekamy na rozstrzygnięcie. Myślę, że tak… ja też przepraszam, bo prawie miesiąc byłem wyłączony tutaj Pan Przewodniczący przedstawiał jako uzasadnienie takie, które występuje ogólnie w skali kraju. Już przeszedłem, zasmuciła mnie tylko informacja Pana Przewodniczącego, że tą odporność uzyskuje tylko na  trzy, cztery miesiące myślałem, że to będzie trochę dłużej, że to może na kilka lat, ale trzeba będzie tutaj poczekać jednak na szczepionkę. Też przy okazji bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu, który jest tutaj w podwójnej  roli przewodniczący i szef firmy medycznej za pomoc, za pełną dyspozycyjność to życzę wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przejdą tą czy inną chorobę taki poziom obsługi z jakim miałem do czynienia pełna dyspozycyjność przez wszystkie dni tygodnia i przez całą dobę natomiast nikomu nie życzę choroby. Tylko informuję, że taka możliwość jest natomiast wszystkim Państwu życzę zdrowia Wam, Waszym najbliższym, życzeń świątecznych jeszcze nie składam, ponieważ się spotkamy natomiast  zdrowia możemy sobie życzyć w każdym czasie, w każdym momencie, tak że lepiej po prostu unikać choroby nie kusić się tym, że wirusa nie ma, albo żeby szybko go załapać, żeby uzyskać odporność. Najlepiej po prostu go unikać także wszystkim Państwu życzę zdrowia”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Dziękuję bardzo. Pytanie do Pana Burmistrza? Nie widzę, dziękujemy Panie Burmistrzu”.

Ad. 4 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5 Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych

Burmistrz Miejskiej Górki Karol Skrzypczak przedstawił informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Wnioski i interpelacje Radnych

Nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji Radnych.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

Projekt Uchwały nr XXII/134/20 dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości odczytał Wiceprzewodniczący Rady, Bernard Bałuniak.Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXII/134/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b. wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka,

Projekt Uchwały nr XXII/135/20 dotyczący wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXII/135/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miejska Górka, została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c. zmiany uchwały Nr XIX/121/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021,

Projekt Uchwały nr XXII/136/20 dotyczący zmiany uchwały Nr XIX/121/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021 odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXII/136/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/121/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2020/2021, została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

d. uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021",

Projekt Uchwały nr XXII/137/20 dotyczący uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” odczytała Wiceprzewodnicząca Rady, Barbara Szewczyk. Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni na sesji Radni – 13 „za”.

Uchwała Nr XXII/137/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania Radnych na Uchwały Nr XXII/134/20, XXII/135/20, XXII/136/20 i XXII/137/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 listopada 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych

Nie udzielono odpowiedzi, ze względu na nie wniesienie wniosków i interpelacji.

Ad. 9. Wolne głosy i wnioski

Głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński: „Proszę bardzo. Może jakieś pytania? Ja sobie pozwolę po przez panią Monikę podziękować Proboszczowi parafii w Kołaczkowicach za te piękne wigilijne opłatki bo w tym dziwnym czasie to nie wiadomo. Dziękuję Proszę przekazać podziękowania i życzenia Wesołych Świąt. Także jeszcze przed świętami proszę Państwa planujemy jedną sesję”.

Ad. 10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku XXII sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce, Przewodniczący Rady, Zdzisław Goliński, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady o godz. 13:52.

  

                                                Przewodniczący Rady Miejskiej                                           

                                                                                    Zdzisław Goliński  
                                                                                             

 

Protokołowała:

      Referent

Karina Zawidzka

 

Załączniki:

 1. Lista obecności Radnych.
 2. Lista obecności zaproszonych gości.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.
 4. Informacja Burmistrza Miejskiej Górki o złożonych oświadczeniach majątkowych
 5. Uchwała Nr XXII/134/20.
 6. Uchwała Nr XXII/135/20.
 7. Uchwała Nr XXII/136/20.
 8. Uchwała Nr XXII/137/20.
 9. Imienny wykaz głosowania Radnych.

Pliki do pobrania

1. Lista obecności Radnych 193.57 KB
2. Lista obecności zaproszonych gości 121.79 KB
5. Uchwała Nr XXII/134/20 181.73 KB
6. Uchwała Nr XXII/135/20 6569.27 KB
7. Uchwała Nr XXII/136/20 264.69 KB
8. Uchwała Nr XXII/137/20 392.5 KB
9. Imienny wykaz głosowania Radnych 99.77 KB