Przejdź do stopki

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Treść

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 2277 ze zm. )

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych – art. 18 ust. 5 i 6 ustawy

Załączniki:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży 

Termin odpowiedzi:

 • do 30 dni

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • Opłata podstawowa:
 • 525 zł  - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwo
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18%  alkoholu
 •  2100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu

Gdy roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł – dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu i piwo – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37.500 zł – dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77.000 zł – dla napojów o zawartości pow. 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Terminy płatności:

 •                  I rata – do 31 stycznia
 •                 II rata do 31 maja
 •                 III rata do 30 września

 w przypadku nowego przedsiębiorcy – termin płatności następuje przed wydaniem zezwolenia

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie od decyzji Burmistrza Miejskiej Górki wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

 • odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu osobistego.
 • w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Jeśli w ciągu 7 dni wniosek nie zostanie uzupełniony nie będzie rozpatrzony.
 • lokalizacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim składa się odrębnie dla każdego rodzaju alkoholu – wg posiadanych zezwoleń.
 •  w przypadku nie dokonania wpłaty w określonym terminie lub nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży w roku ubiegłym zgodnie z art. 18 ust.12 pkt. 5 – następuje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6-ciu miesięcy od wydania decyzji o wygaśnięciu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny, Józef Jabłoński, tel. (65) 54 74 507, nr wewnętrzny: (65) 322 64 30

Pliki do pobrania