Przejdź do stopki

Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Treść

Podstawa Prawna

  • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 470 ze zm.)
  •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.)
  • art.104 z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Termin odpowiedzi

  • 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

  • uzyskanie decyzji
  • decyzja zostanie przesłana listownie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny
Grzegorz Adamowicz,  tel. 0 65 322 64 30, e-mail: grzegorz.adamowicz@miejska-gorka.pl

6. Opłaty

Nie pobiera się.
Stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Miejska Górka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r.

7. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

  • wniosek