Przejdź do stopki

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych

Treść

Podstawa Prawna

 • art. 39 ust.3 Art.40 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.470 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.)
 • art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych - druk dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej.

Załączniki:

 • informacja o sposobie zabezpieczenia robót,
 • projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem, po uzgodnieniu z zarządcą drogi,
 • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia.

Termin odpowiedzi

 • 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót budowlanych, instalacyjnych i innych.
 • decyzja zostanie przesłana listownie.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny,  tel. (65) 322 64 30

Opłaty

 • nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
 • stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r.

Tryb odwoławczy

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania