Uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Treść

Podstawa Prawna

  • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 470 ze zm.)
  •  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.)
  • art.104 z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.256 ze zm.).

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Termin odpowiedzi

  • 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

  • uzyskanie decyzji
  • decyzja zostanie przesłana listownie.

5. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Komunalny
 

6. Opłaty

Nie pobiera się.
Stawki opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Miejska Górka na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg określa Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r.

7. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu, bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

  • wniosek