Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXV/158/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję wniesioną przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO w dniu 18 stycznia 2021 r. rozpatruje się negatywnie.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji jest zawarte w załączniku do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/158/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 11 marca 2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 18 stycznia 2021 r. do Biura Rady Miejskiej w Miejskiej Górce wpłynęła petycja wniesiona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO dotycząca wezwania Rady Miejskiej do podjęcia uchwały w sprawie:

- poparcia petycji "Alarm!Stop zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej szczepionce";

- zaprzestania szczepień przeciwko Covid19;

- dopuszczenia do mediów publicznych polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne;

- odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w roku 2020;

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce w dniu 2 marca 2021 roku.

Po dokonaniu analizy wniesionej petycji, wobec tak sformułowanej treści Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że przyjęcie uchwały w brzmieniu wyrażonym w petycji wykracza poza zakres działania Rady Gminy, która jako organ władzy publicznej, działa na podstawie i w granicach prawa. To oznacza, że może podejmować tylko takie działania, na które prawo wprost im zezwala. Podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym w treści petycji byłaby aktem podjętym bez podstawy prawnej, a więc niezgodnym z prawem.

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXV/158/21 177.25 KB