Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

UCHWAŁA NR XXV/154/21
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedla, Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut:
1) Sołectwa Dąbrowa, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Sołectwa Dłoń, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Sołectwa Gostkowo, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
4) Sołectwa Karolinki, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
5) Sołectwa Kołaczkowice, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
6) Sołectwa Konary, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
7) Sołectwa Niemarzyn, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
8) Sołectwa Oczkowice, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
9) Sołectwa Piaski - Zalesie, stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,    
10) Sołectwa Roszkowo, stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,
11) Sołectwa Roszkówko, stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,
12) Sołectwa Rozstępniewo, stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,
13) Sołectwa Rzyczkowo, stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały,
14) Sołectwa Sobiałkowo, stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały,
15) Sołectwa Topólka, stanowiący załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały,
16) Sołectwa Woszczkowo, stanowiący załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały,
17) Sołectwa Zakrzewo, stanowiący załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały,
18) Osiedla w Miejskiej Górce, stanowiący załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XVI/88/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka,
2) Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Zdzisław Goliński
 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXV/154/21 3926.6 KB