Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXV/152/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

Załącznik do uchwały Nr XXV/152/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 11 marca 2021 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie Gminy Miejska Górka

Rozdział 1.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miejska Górka, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub do wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. 1. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), zwanymi w dalszej części Regulaminu Dotowanymi, w szczególności:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe,

3) osoby prawne,

4) przedsiębiorcy.

2. Dotacja może zostać udzielona Dotowanym wytwarzającym ścieki bytowo - gospodarcze, będącym właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom albo posiadaczom legitymującym się innym tytułem prawnym do nieruchomości, za zgodą właściciela lub użytkownika wieczystego.

§ 3. Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających deklarację zgodności wyrobu oraz deklarację właściwości użytkowych przydomowej oczyszczalni ścieków dla następujących miejscowości z terenu Gminy Miejska Górka:

-Rzyczkowo, Woszczkowo, Piaski, Zalesie, Jagodnia, Annopol, Zmysłowo, Melanowo, Konary [nr 39 (dz. 617), nr 155 (dz. 159)], Gostkowo [nr 19 (dz. 255), nr 50 (dz. 38/2)], Rozstępniewo [nr 5(dz.140), nr 6 (dz. 148), nr 7 (dz. 151), nr 62 (dz. 21), 62A (dz. 22/1), 64 (dz. 301/4 i 300/1), 65 (dz. 234/1)], Karolinki [ul. Rolnicza nr 1 (dz. 202), nr 2c (dz. 225/1)], Dłoń [nr 14 (dz. 5049/6), nr 25 (dz.239/2), nr 26 (dz. 173/1), nr 27 (dz. 174/1), nr 28 (dz. 245), nr 29 (dz. 244), nr 30 (dz. 243/2), nr 31 (dz. 242), nr 32 (dz. 240/1), nr 33 (dz. 236), nr 34 (dz. 181), nr 36 (dz. 225), nr 37 (dz. 223), nr 38 (dz. 221), nr 39 (dz. 215), nr 40 (dz. 211/1), nr 41 (dz. 209), nr 42 (dz. 207), nr 43 (dz. 205), nr 44 (dz. 189/1), nr 45 (dz. 167)].

§ 4. Dotacji nie podlegają:

1. koszty przygotowania dokumentacji, uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,

2. koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,

3. koszty transportu,

4. koszty eksploatacji i konserwacji,

5. koszty zakupu pojedynczych elementów do przydomowej oczyszczalni ścieków,

6. koszty przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie istnieje techniczna możliwość przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej.

§ 5. 1. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz.

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch lub więcej źródeł.

3. W przypadku zamiaru wspólnego podłączenia dwóch lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, o dofinansowanie może ubiegać się tylko jeden wnioskodawca.

§ 6. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymagania określone w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także w przepisach ochrony środowiska określających warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800 ze. zm.).

§ 7. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni i stanowi refundację kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z budową.

2. Dotowany może uzyskać dotację w wysokości 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).

3. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 8. 1. Dotowany, ubiegający się o uzyskanie dotacji na dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków składa wniosek do Burmistrza Miejskiej Górki przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia.

2. Wnioski o udzielenie pomocy w ramach dotacji składa się w terminie od 15 stycznia do 30 września roku, w którym ma być udzielona dotacja.

3. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

1) dane Dotowanego, w tym: w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów - nazwę, NIP i adres siedziby,

2) oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie polegające na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków,

3) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,

4) informację o rodzaju budowanej oczyszczalni ścieków,

5) szacunkowy koszt przedsięwzięcia,

6) planowana datę rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

4. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty lub ich kopie wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,

2) pisemną zgodę właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie zadania w sposób określony we wniosku, w przypadku gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku, obiektu,

3) tytuł prawny do nieruchomości.

5. Wnioski o uzyskanie dofinansowania podlegać będą weryfikacji przez Wydział Komunalny w zakresie spełnienia wymagań określonych w Regulaminie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

6. Na etapie rozpatrywania wniosku upoważniony przez Burmistrza pracownik skontroluje teren, na którym ma być realizowana dofinansowywana inwestycja.

7. W przypadku braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, Urząd Miejski w Miejskiej Górce wezwie wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

8. W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji, Burmistrz zawiadamia Dotowanego o odmowie przyznania dotacji.

9. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce i realizowane do czasu wyczerpania środków, o którym mowa w § 8. W przypadku większej liczby wniosków zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym.

10. Dotowany może ubiegać się o otrzymanie dofinansowania ze środków budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków tylko jeden raz.

11. Dotowany może otrzymać dofinansowanie pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem opłat i podatków lokalnych do Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

12. Dotowany ubiegający się o dofinansowanie, któremu odmówiono udzielenia dotacji po weryfikacji wniosku pod względem formalnym, merytorycznym nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

13. Udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w związku z nieruchomością wykorzystywaną do jej prowadzenia, następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, ze zm.) i dotacja taka stanowi pomoc de minimis. Udzielenie wymienionej dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie rolnictwa w związku z nieruchomością wykorzystywaną do jej prowadzenia, następuje zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z 24.12.2013 r. ze zm.) i dotacja taka stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.

14. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

15. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 Nr 121, poz. 810).

Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 9. 1. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowaniu do dofinansowania, zostanie zawarta umowa z Dotowanym o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki w zakresie udzielonej dotacji.

2. Podpisując umowę o udzielenie dotacji Dotowany zobowiązuje się do realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

§ 10. 1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami:

1) kopie dokumentów finansowych (rachunków, faktur VAT) potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowane,

2) kopię aprobaty technicznej oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

2. Prawidłowość realizacji zadania i wydatkowania dotacji potwierdzona zostanie przez upoważnionego przez Burmistrza pracownika przeprowadzającego kontrolę w terenie, sporządzając na tę okoliczność protokół.

3. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez Komisję pozytywnej wizji w terenie, w 30 dni od daty sporządzonego protokołu odbioru.

4. Kwotę dofinansowania, o której mowa w § 8 ust. 2 wylicza się przyjmując wartość brutto udokumentowanych poniesionych kosztów.

§ 11. Udzielona dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), w przypadku braku eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji, opracowanych przez producenta (dostawcę) urządzeń.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Burmistrz Miejskiej Górki.

2. Wnioski i załączniki składa się w jednym egzemplarzu. W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów dla stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.

3. Dotacje na podstawie niniejszego regulaminu udzielane będą do 30.06.2024 r.

 

Uzasadnienie

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu dotacji celowej. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom proponuje się umożliwić skorzystanie z dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Uchwała określa w sposób szczegółowy, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Działając zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2020, poz.708.), projekt Uchwały został wysłany do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes UOKiK nie zgłosili zastrzeżeń do projektu uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXV/152/21 328.09 KB