Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXXI/189/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 58.984.500,63 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.175.708,43 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 9.808.792,20 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 57.396.845,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 48.405.088,59 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 16.500,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.470.280,59 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.274.419,17 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.195.861,42 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.969.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.763.196,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.991.756,58 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.991.756,58 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.021.947,38 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.212.340,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.464.224,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 7 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych, które przeznacza się realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.608,00 zł., które przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 19.608,00 zł.”..

7. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 06 października 2021 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2021.3 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 2030 o kwotę 71.384,55 zł. oraz zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 758 Rozdział 75814 paragraf 6330 o kwotę 2.083,97 zł. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.295.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 22.600,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami   art. 147 ust. 7 tej ustawy.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 43.050,00 zł. w związku z przyznaniem Gminie Miejska Górka na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej   Nr ST5.4751.10.2021.6g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

4) Zmniejszenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 1.359.059,72 zł. Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna” (realizacja zadania przesunięta na rok 2022).

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 113.500,00 zł. W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Gmina Miejska Górka będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Oczkowicach, Dłoni i Rozstępniewie”.

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 700 Rozdział 70005 paragraf 0770 o kwotę 200.000,00 zł. Plan został zwiększony w związku z zrealizowanymi z tego tytułu dochodami – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75619 paragraf 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19.608,00 zł. Środki te po stronie wydatkowej zostały wprowadzone w Dziale 851 Rozdział 85154 w kwocie 19.608,00 zł. (paragraf 4210 – 10.000,00 zł., paragraf 4300 – 9.608,00 zł.). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina przeznacza środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

8) Przesunięcie, zmiana planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 125.61 KB
Załącznik Nr 2 134.12 KB
Załącznik Nr 3 41.77 KB
Załącznik Nr 4 181.87 KB
Załącznik Nr 5 40.16 KB
Uchwała Nr XXXI/189/21 765.7 KB