Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXIV/147/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 50.793.541,35 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.976.372,58 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 3.817.168,77 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.412.868,77 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 52.035.885,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.016.438,97 zł.,w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.575.761,97 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.684.393,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.891.368,97 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.874.750,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.363.379,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.019.446,92 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.019.446,92 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.671.946,92 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.327.750,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.634.500,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.542.344,54 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

3) Deficyt budżetu w kwocie 1.242.344,54 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 800.000,00 zł.

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 442.344,54 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł., w tym na:

1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.

2) Pokrycie części deficytu w kwocie 800.000,00 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł.,zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

 

 

Przyjmuje się uchwałę budżetową na rok 2021 w brzmieniu zgodnym z projektem budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2021 z uwzględnieniem niżej wymienionych autopoprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miejskiej Górki.

 

W zakresie planowanych dochodów dokonano zmian :

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Po zmianie

1.

010,01010,0970

325.062,75

-

1.233.877,58

2.

010,01010,6257

674.721,25

-

2.580.681,77

3.

600,60016,6257

196.521,00

-

393.042,00

4.

756,75615,0310

100.000,00

-

2.443.056,00

5.

756,75616,0310

100.000,00

-

1.478.000,00

6.

756,75616,0500

50.000,00

-

225.000,00

7.

921,92109,6257

181.350,00

-

439.145,00

 

Razem :

1.627.655,00

-

50.793.541,35

 

Po wprowadzeniu zmian dochody na 2021 rok będą stanowiły kwotę 50.793.541,35 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.976.372,58 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 3.817.168,77 zł.

Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będą stanowiły kwotę 3.412.868,77 zł.

 

W zakresie planowanych wydatków dokonano zmian :

 

Lp.

Klasyfikacja budżetowa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Po zmianie

1.

010,01010,6057

674.721,25

-

2.580.681,77

2.

010,01010,6059

425.278,29

-

1.571.265,15

3.

600,60016,6057

196.521,00

-

393.042,00

4.

600,60016,6059

153.479,00

-

306.958,00

5.

750,75023,4010

-

100.000,00

1.890.000,00

6.

750,75023,4300

-

20.000,00

220.000,00

7.

900,90095,4010

-

30.000,00

420.000,00

8.

921,92109,6057

181.350,00

-

439.145,00

9.

921,92109,6059

188.650,00

-

380.855,00

 

Razem :

1.819.999,54

150.000,00

52.035.885,89

 

Po wprowadzeniu zmian wydatki na 2021 rok będą stanowiły kwotę 52.035.885,89 zł., z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 46.016.438,97 zł.,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.019.446,92 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.671.946,92 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł.

 

 

 

W załączniku Nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano zmian :

 

Lp.

Nazwa zadania

Zwiększenia

Zmniejszenia

Po zmianie

Klasyfikacja budżetowa

Źródło finansowania

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Rozstępniewo i Gostkowo

674.721,25

 

 

 

 

442.344,54

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

17.066,25

2.092.163,77

010,01010,6057

środki WRPO

 

442.344,54

010,01010,6059

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

665.491,23

010,01010,6059

środki własne

2.

Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce ul. Hubala

196.521,00

 

 

 

153.479,00

-

 

 

 

-

393.042,00

600,60016,6057

środki PROW

 

306.958,00

600,60016,6059

środki własne

3.

Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo

181.350,00

 

 

 

188.650,00

-

 

 

 

-

439.145,00

921,92109,6057

środki PROW

 

380.855,00

921,92109,6059

środki własne

 

Razem :

1.837.065,79

17.066,25

6.019.446,92

 

Po zmianie wydatki majątkowe na 2021 rok w załączniku Nr 3 będą stanowiły kwotę 6.019.446,92 zł.

 

W załączniku Nr 5 „Przychody” zwiększono plan przychodów jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 42.344,54 zł.  Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiły kwotę 573.413,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 131.068,46 zł., kwota pozostała z rozliczenia stanowi środki w wysokości 442.344,54 zł. W związku z powyższym do budżetu po stronie przychodów w paragrafie „905” wprowadzono kwotę w wysokości 442.344,54 zł.

 

W załączniku Nr 12 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku wydatkowym automatycznie dokonano autopoprawek w odpowiednich programach.

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo zwiększono wydatki w 010,01010,6057 w kwotę 674.721,25 zł. do wysokości 2.092.163,77 zł., zwiększono wydatki w 010,01010,6059 o kwotę 425.278,29 zł. do wysokości 1.107.835,77 zł. Wydatki w okresie realizacji programu wzrosły do kwoty 3.199.999,54 zł.
  2. Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Hubala zwiększono wydatki w 600,60016,6057 o kwotę 196.521,00 zł. do wysokości 393.042,00 zł., zwiększono wydatki w 600,60016,6059 o kwotę 153.479,00 zł. do wysokości 306.958,00 zł. Wydatki w okresie realizacji programu wzrosły do kwoty 700.000,00 zł.
  3. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo zwiększono wydatki w 921,92109,6057 o kwotę 181.350,00 zł. do wysokości 439.145,00 zł., zwiększono wydatki w 921,92109,6059 o kwotę 188.650,00 zł. do wysokości 380.855,00 zł. Wydatki w okresie realizacji programu wzrosły do kwoty 820.000,00 zł.

 

Należy zaznaczyć, iż deficyt budżetu wzrósł z kwoty 1.200.000,00 zł. do kwoty 1.242.344,54 zł. zostanie on sfinansowany przychodami określonymi w samej treści uchwały w § 4 pkt 3.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXIV-147-21.pdf 1506.47 KB
Załącznik Nr 1.pdf 137.09 KB
Załącznik Nr 2.pdf 190.52 KB
Załącznik Nr 3.pdf 41.68 KB
Załącznik Nr 4.pdf 178.9 KB
Załącznik Nr 5.pdf 51.31 KB
Załącznik Nr 6.pdf 48.99 KB
Załącznik Nr 7.pdf 107.66 KB
Załącznik Nr 8.pdf 36.28 KB
Załącznik Nr 9.pdf 117.13 KB
Załącznik Nr 10.pdf 119.97 KB
Załącznik Nr 11.pdf 235.91 KB
Załącznik Nr 12.pdf 39.42 KB