Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXIX/181/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1372) oraz art. 211, art. 212,  art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 59.614.004,46 zł.,  z tego :

- dochody bieżące w kwocie 48.761.736,51 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.852.267,95 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 58.026.349,00 zł.,     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.448.460,25 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 16.500,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.031.200,91 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.171.795,44 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.859.405,47 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.743.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.471.647,34 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.577.888,75 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.577.888,75 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.017.065,66 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

5. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.211.340,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.159.224,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

6. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

7. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

8. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 lipca 2021 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2021.7 w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 4.745,00 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.165.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 11.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007).

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 75.000,00 zł. w związku z przyznaniem Gminie Miejska Górka na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej   Nr ST5.4751.5.2021.2g. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.185.2021.14 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 12.300,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.13 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 851 Rozdział 85195 paragraf 0970 o kwotę 10.000,00 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Miejska Górka otrzymała środki na realizację zadania związanego z szczepieniem przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki te po stronie wydatkowej zostały wprowadzone w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85195 „Pozostała działalność” (paragraf 4210 – 2.000,00 zł., paragraf 4300 – 8.000,00 zł.).

7) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 124.79 KB
Załącznik Nr 2 127.03 KB
Załącznik Nr 3 37.36 KB
Załącznik Nr 4 180.03 KB
Załącznik Nr 5 122.18 KB
Załącznik Nr 6 124.56 KB