Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXIV/146/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejska Górka na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejska Górka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XVII/107/20 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2020-2024.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXIV/146/21.pdf 3674.81 KB
Załącznik Nr 1.pdf 3255.88 KB
Załącznik Nr 2.pdf 124.09 KB
Uzasadnienie.pdf 2649.15 KB