Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVIII/177/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)  Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 59.409.949,46 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.557.681,51 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 10.852.267,95 zł., w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.791.391,79 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 57.822.294,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.314.405,25 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 6.500,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.903.893,41 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.197.787,94 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.706.105,47 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.743.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.464.899,84 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.507.888,75 zł.,  w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.507.888,75 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.017.065,66 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.211.340,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.119.224,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 5.312.344,54 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 6.900.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Nadwyżka w kwocie 1.587.655,46 zł. zostanie przeznaczona na utworzenie lokaty.

8. W § 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 5 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł.”..

9. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 6 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

16. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

17. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 czerwca 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.135.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 801 Rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 112.896,69 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2) Zwiększenie dochodów w Dziale 010 Rozdział 01010 paragraf 6257 o kwotę 68.000,02 zł., dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo”.

3) Zwiększenie dochodów w Dziale 758 Rozdział 75816 paragraf 6290 o kwotę 4.600.000,00 zł. w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Miejskiej Górce” Gmina Miejska Górka otrzymała środki w wysokości 4.000.000,00 zł., natomiast na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Roszkówko” Gmina Miejska Górka otrzymała środki w wysokości 600.000,00 zł.

4) Zwiększenie dochodów w Dziale 801 Rozdział 80101 paragraf 6257 o kwotę 250.000,00 zł.

Środki te dotyczą rozliczenia inwestycji realizowanej w latach 2019-2020 przez Gminę Miejska Górka pn. „ Przebudowa zabytkowego budynku szkolnego w Konarach”.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 851 Rozdział 85195 paragraf 0970 o kwotę 2.000,00 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Miejska Górka otrzymała środki na realizację zadania związanego z transportem osób mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki te po stronie wydatkowej zostały wprowadzone w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85195 „Pozostała działalność” (paragraf 4170 – 1.410,00 zł., paragraf 4210 – 590,00 zł.).

6) Zwiększenie przychodów o kwotę 370.000,00 zł. w paragrafie 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

7) Zwiększenie rozchodów o kwotę 4.600.000,00 zł. w paragrafie 994 „Przelewy na rachunki lokat” (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

8) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 125.03 KB
Załącznik Nr 2 129.87 KB
Załącznik Nr 3 40.25 KB
Załącznik Nr 4 180.03 KB
Załącznik Nr 5 54.44 KB
Załącznik Nr 6 51.58 KB
Załącznik Nr 7 122.11 KB
Załącznik Nr 8 124.57 KB
Załącznik Nr 9 40.14 KB
Uchwała Nr XXVIII/177/21 1127.25 KB