Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVII/169/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy, udziela się Burmistrzowi Miejskiej Górki wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Miejskiej Górce została zobligowana do rozpatrzenia raportu o stanie gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Burmistrz Miejskiej Górki przekazał w dniu 24 maja 2021 roku Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, Rada Miejska w Miejskiej Górce udziela wotum zaufania Burmistrzowi Miejskiej Górki. Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXVII/169/21 207.76 KB