Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVI/167/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich, na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia.

§ 2. Statut Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Składki członkowskie, wynikające z przynależenia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich opłacane będą z budżetu Gminy Miejska Górka.

§ 4. Na przedstawiciela Gminy Miejska Górka w Stowarzyszeniu pod nazwą Unia Miasteczek Polskich wyznacza się Burmistrza Miejskiej Górki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

Załącznik do uchwały Nr XXVI/167/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce
z dnia 12 maja 2021 r.

Statut Unii Miasteczek Polskich

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Unia Miasteczek Polskich zwana dalej Unią, jest dobrowolną formą stowarzyszenia się gmin. 

§ 2. Terenem działania Unii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą Unii jest Kazimierz Dolny.

§ 4. Celami Unii są:

1) obrona wspólnych interesów jej członków;

2) wspieranie idei samorządności lokalnej;

3) współdziałanie gmin zmierzających do rewitalizacji historycznych miasteczek polskich i kreowania nowych;

4) podejmowanie działań przyczyniających się do gospodarczego i kulturowego rozwoju gmin – miasteczek.

§ 5. Unia realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

1) promocję i wdrażanie lokalnych inicjatyw kulturowych, gospodarczych i ekologicznych;

2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej;

3) organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Unii;

4) współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział 2.
Członkowie i ich prawa i obowiązki.

§ 6. Członkowie Unii dzielą się na:

1) Rzeczywistych;

2) Wspierających;

3) Honorowych.

§ 7. 1. Członkiem rzeczywistym może zostać gmina będąca niewielkim miastem (miasteczkiem) lub gmina, której siedziba władz ma, bądź zamierza osiągnąć charakter miasteczka, a także gmina poczuwająca się do więzi z miasteczkami polskimi akceptująca Statut i program Unii.

2. Deklaracja o przystąpieniu do Unii powinna być podjęta przez radę gminy w formie uchwały.

§ 8. Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Unii w drodze uchwały na podstawie pisemnych deklaracji.

§ 9. Członkowie rzeczywiści uczestniczą w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków oraz pracach pozostałych władz Unii za pośrednictwem przedstawicieli.

§ 10. 1. Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego Unii dokonuje rada gminy. Przedstawiciel może być wybrany spoza składu rady gminy.

2. Jeśli rada gminy nie wskaże inaczej, przedstawicielem członka rzeczywistego jest automatycznie przewodniczący zarządu gminy.

3. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.

§ 11. Zmiana osoby przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Unii.

§ 12. Członek rzeczywisty ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Unii;

2) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Unii z głosem doradczym;

3) korzystać z poparcia Unii w działaniach zgodnych z jej celami,

4) zgłaszać wnioski i opinie do władz Unii;

5) regularnie otrzymywać informacje o działalności Unii.

§ 13. Do obowiązków członka rzeczywistego należy:

1) uczestnictwo w realizacji celów Unii;

2) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Unii;

3) opłacanie składek członkowskich.

§ 14. Członkiem wspierającym i honorowym może być osoba fizyczna oraz prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, która popiera działalność Unii.

§ 15. 1. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Unii oraz regularnie otrzymywać informację o jej działalności.

2. Członek wspierający będący osobą prawną obowiązany jest opłacać składkę członkowską.

3. Członek wspierający będący osobą fizyczną nie ma obowiązku opłacać składki członkowskiej.

§ 16. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Zarząd Unii, za szczególne zasługi dla Unii Miasteczek Polskich.

§ 17. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi Unii;

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Unii z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku;

3) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Unii, dokonywanego przez Walne Zgromadzenie Unii większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ¾ członków;

4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym lub zwyczajnym;

5) odwołania od decyzji Zarządu Unii o skreśleniu lub wykluczeniu rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

  

Rozdział 3.
Władze Unii

§ 18. Władzami Unii są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;

2) Zarząd Unii;

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Unii.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca.

§ 21. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest prze Zarząd:

1) z własnej inicjatywy;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub ¼ ogólnej liczby członków rzeczywistych;

2. Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 22. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie czyni tego w terminie określonym w statucie, powiadamiając jednocześnie członków o miejscu, terminie i przyczynach zwołania.

§ 23. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie programu działalności Unii;

2) nadzór nad działalnością Unii;

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Unii oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;

4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5) ustalenie wysokości składek członkowskich;

6) uchwalanie regulaminów prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia;

8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii.

§ 24. Zarząd składa się z 7 – 15 osób, które wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

§ 25. Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie działalnością Unii;

2) reprezentowanie Unii na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem Unii;

4) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz Unii;

5) ustalania zasad gospodarki finansowej Unii;

6) przygotowanie projektów uchwał pod obrady władz Unii;

7) wykonywanie uchwał władz Unii;

8) organizowanie honorowego członkostwa Unii.

§ 26. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 27. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie gospodarki finansowej Unii pod względem celowości i prawidłowości wydatków;

2) badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków Zarządu, co do stanu finansowego Unii;

3) ocena realizacji uchwał podejmowanych przez władze Unii;

4) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 28. Członkowie mają prawo wglądu w księgi finansowe Unii na każde żądanie.

§ 29. 1. Kadencja władz Unii pochodzących z wyboru trwa 4 lata.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 30. W razie ustąpienia członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład na najbliższym posiedzeniu.

§ 31. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 32. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały władz Unii podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Przy braku quorum w I terminie uchwały władz Unii podejmowane w II terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział 4.
Majątek Unii

§ 33. Majątek Unii powstaje ze składek członkowskich, darowizn spadków, odpisów, dochodów z majątku oraz ofiarności publicznej.

§ 34. 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Unii upoważniony jest Zarząd.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Unii wymagany jest podpis upoważnionych przez Zarząd jego członków. 

Rozdział 5.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Unii.

§ 35. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Unii wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych.

§ 36. Uchwała o rozwiązaniu Unii określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jej majątek.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 37. Komitet założycielski w ciągu trzech miesięcy od dnia wpisu Unii do rejestru Stowarzyszeń, zwołuje pierwsze Walne Zgromadzenie Członków w celu wyboru przewidzianych w Statucie

 

 

 

Uzasadnienie

Unia Miasteczek Polskich jest ogólnokrajową korporacją samorządową zrzeszającą małe miasta, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie aspirujące do rangi miasta. Na rzecz rozwoju tych gmin Stowarzyszenie podejmuje wiele różnorodnych działań, realizując cele wyznaczone w Statucie - obronę wspólnych interesów samorządowych, współdziałanie gmin na rzecz rewitalizacji miasteczek polskich, działania na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju lokalnych społeczności.

Stowarzyszenie swoim członkom oferuje szeroką współpracę, wymianę doświadczeń oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i społecznych, jak również możliwość inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych istotnych dla samorządu terytorialnego.

Ponadto przedstawiciele Unii Miasteczek Polskich działają w wielu ciałach systemu państwowego m.in. uczestnicząc w pracach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych, szeregu Komitetów Monitorujących i Sterujących funduszy europejskich oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która stanowi główną platformę rozmów i negocjacji w kwestiach rozwiązań prawnych, finansowych i ustrojowych między władzą centralną a samorządem.

Gmina Miejska Górka przystępując do Stowarzyszenia, akceptuje niniejszym statut Unii Miasteczek Polskich oraz jej program.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXVI/167/21 319.83 KB