Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVI/162/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75), Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Kontrole odbywać się będą 1 raz w roku kalendarzowym:

1. w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w miejscu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

2. zgodności danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych lub wykazem opiekunów dziennych ze stanem faktycznym;

3. wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

§ 2. Niezależnie od planu nadzoru, o którym mowa w § 1, w okresie sześciu miesięcy od dnia wpisania danego podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, organ nadzoru przeprowadza kontrolę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, obowiązek sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem przede wszystkim w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

Nadzór winien być sprawowany na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.

Pliki do pobrania

Uchwała Nr XXVI/162/21 172.49 KB