Przejdź do stopki

Uchwały 2021 r.

Treść

Uchwała Nr XXVI/160/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212,  art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)  Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 54.345.632,31 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.411.364,38 zł., w tym środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.500,00 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 5.934.267,93 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 1 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.473.391,77 zł.”..

3. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 56.987.976,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

4. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 47.170.088,56 zł., z czego środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 4.500,00 zł., w tym :

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 27.759.576,72 zł., w tym :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 19.222.377,94 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8.537.198,78 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.743.064,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.464.899,84 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.”..

5. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.817.888,29 zł., w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.817.888,29 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.767.065,20 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”..

6. W § 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 3 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.171.340,00 zł.,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.719.224,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”..

7. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce otrzymuje brzmienie :

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 4.942.344,54 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Deficyt budżetu w kwocie 2.642.344,54 zł. zostanie sfinansowany przychodami :

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 800.000,00 zł.,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 442.344,54 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

c) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.400.000,00 zł.”.

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dotacje” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

12. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku  Nr 5 do niniejszej Uchwały.

13. W załączniku Nr 9 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

14. W załączniku Nr 10 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

15. W załączniku Nr 12 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 12 do Uchwały nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Goliński

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 12 maja 2021 roku dokonuje się w oparciu o :

1) Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 na podstawie którego zwiększono plan w Dziale 758 Rozdział 75801 paragraf 2920 o kwotę 258.734,00 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.68.2021.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 801 Rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 73.550,00 zł., w Dziale 801 Rozdział 80104 paragraf 2030 o kwotę 292.729,00 zł. oraz w Dziale 801 Rozdział 80149 paragraf 2030 o kwotę 16.181,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.88.2021.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 854 Rozdział 85415 paragraf 2030 o kwotę 28.083,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.101.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 275,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

5) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60016 paragraf 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”. Gmina Miejska Górka w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie realizowała dwa zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Dworcowa” dofinansowanie stanowi kwotę 564.766,44 zł., natomiast na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna” dofinansowanie stanowi kwotę 1.359.059,72 zł.

6) Zwiększenie dochodów w Dziale 600 Rozdział 60017 paragraf 6300 „Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 132.750,00 zł. W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Gmina Miejska Górka będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Oczkowicach, Dłoni i Rozstępniewie”.

7) Zwiększenie dochodów w Dziale 630 Rozdział 63003 paragraf 6257 o kwotę 60.523,00 zł. W ramach tych środków Gmina Miejska Górka będzie realizowała zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa walorów krajobrazowych poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawów w Dłoni i Piaskach” .

8) Zwiększenie dochodów w Dziale 851 Rozdział 85195 paragraf 0970 o kwotę 4.500,00 zł. W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Miejska Górka otrzymała środki na realizację zadania związanego z transportem osób mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Środki te po stronie wydatkowej zostały wprowadzone w Dziale 851 „Ochrona zdrowia” Rozdział 85195 „Pozostała działalność” (paragraf 4170 – 705,00 zł., paragraf 4210 – 3.640,00 zł., paragraf 4300 – 155,00 zł.).

9) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 131.16 KB
Załącznik Nr 2 135.87 KB
Załącznik Nr 3 42.65 KB
Załącznik Nr 4 178.88 KB
Załącznik Nr 5 54.43 KB
Załącznik Nr 6 121.04 KB
Załącznik Nr 7 123.59 KB
Załącznik Nr 8 40.14 KB
Uchwała Nr XXVI/160/21 1054.15 KB