Przejdź do stopki

Statuty jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka

Treść

Uchwała Nr XXX/184/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw i osiedla, Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut:

1) Sołectwa Dąbrowa, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Sołectwa Dłoń, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Sołectwa Gostkowo, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Sołectwa Karolinki, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Sołectwa Kołaczkowice, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) Sołectwa Konary, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Sołectwa Niemarzyn, stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Sołectwa Oczkowice, stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) Sołectwa Piaski - Zalesie, stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,    

10) Sołectwa Roszkowo, stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

11) Sołectwa Roszkówko, stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

12) Sołectwa Rozstępniewo, stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,

13) Sołectwa Rzyczkowo, stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały,

14) Sołectwa Sobiałkowo, stanowiący załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały,

15) Sołectwa Topólka, stanowiący załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały,

16) Sołectwa Woszczkowo, stanowiący załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały,

17) Sołectwa Zakrzewo, stanowiący załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały,

18) Osiedla w Miejskiej Górce, stanowiący załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XVI/88/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka,

2) Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


/-/ Zdzisław Goliński

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Jednostki pomocnicze w naszej gminie to 17 sołectw oraz 1 osiedle w mieście Miejska Górka, które funkcjonują w oparciu o swe statuty.

Statuty dla jednostek pomocniczych uchwalone zostały Uchwałą Nr XVI/88/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka, a zmienione Uchwałą Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Miejska Górka.

Statuty powinny zostać dostosowane do aktualnych regulacji prawnych, potrzeb mieszkańców sołectw oraz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 roku (sygn. akt IV SA/Po 216/20).

Jak określono na wstępie uzasadnienia, projekty statutów jednostek pomocniczych podlegają konsultacji z mieszkańcami sołectwa i osiedla.

Procedurę przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Miejska Górka określa Uchwała Nr XXIV/129/17 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miejska Górka. Zgodnie z tą uchwałą Burmistrz Zarządzeniem Nr 165/2021 z dnia 1wrzesnia 2021 roku zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka. Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez:

·udostępnienie treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka i na stronie internetowej Gminy Miejska Górka;

·wyłożenia treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka u Sołtysów poszczególnych sołectw oraz u Przewodniczącego Osiedla;

·wyłożenia treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce (Biuro Rady Miejskiej, pok. nr 23).

Konsultacje społeczne w powyższym temacie trwały w dniach od 1 września 2021 roku do 14 września 2021 roku. W wyznaczonym czasie nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, wnioski dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych (sołectw i osiedla).

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Pliki do pobrania

Uchwała.XXX.184.21.pdf 3235.48 KB
1. Dąbrowa.pdf 1185.74 KB
2. Dłoń.pdf 1179.67 KB
3. Gostkowo.pdf 1176.95 KB
4. Karolinki.pdf 1177.66 KB
5. Kołaczkowice.pdf 1186.66 KB
6. Konary.pdf 1180.03 KB
7. Niemarzyn.pdf 1177.33 KB
8. Oczkowice.pdf 1177.03 KB
9.Piaski Zalesie.pdf 1177.31 KB
10. Roszkowo.pdf 1177.01 KB
11. Roszkówko.pdf 1176.93 KB
12. Rozstępniewo.pdf 1188.19 KB
13. Rzyczkowo.pdf 1176.72 KB
14. Sobiałkowo.pdf 1184.76 KB
15. Topólka.pdf 1177.41 KB
16. Woszczkowo.pdf 1177.12 KB
17. Zakrzewo.pdf 1177.02 KB
18 Osiedle Miejska Górka.pdf 956.25 KB