Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 6/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 7 czerwca 2024 r.

w sprawie zwołania zebrania wyborczego w celu wyłonienia organów Osiedla w Miejskiej Górce

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 i ust. 3 Statutu Osiedla w Miejskiej Górce przyjętego uchwałą nr XXX/184/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2021 poz. 7016), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów organów zwołuję zebranie mieszkańców Osiedla w Miejskiej Górce.

§ 2. Ustalam:

1) termin wyborów - 27 września 2024 roku, o godzinie 20:00,

2) miejsce wyborów - Hala widowiskowo-sportowa w Miejskiej Górce.

§ 3. Informacja o zwołaniu zebrań mieszkańców Osiedla w Miejskiej Górce dla wyboru Przewodniczącego Zarządu, Rady Osiedla i Zarządu Osiedla zostanie podana do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenia na tablicach ogłoszeń Osiedla w Miejskiej Górce oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Miejska Górka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 6/2024 205.58 KB