Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 4/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie zwołania zebrań wyborczych w celu wyłonienia organów sołectw Gminy Miejska Górka

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 i ust. 3 Statutu Sołectw: Dąbrowa, Dłoń, Gostkowo, Karolinki, Kołaczkowice, Konary, Niemarzyn, Oczkowice Piaski - Zalesie, Roszkowo, Roszkówko, Rozstępniewo, Rzyczkowo, Sobiałkowo, Topólka, Woszczkowo, Zakrzewo, przyjętych uchwałą nr XXX/184/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 15 września 2021 r. w sprawie nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 2021 poz. 7016), zarządza się co następuje:

§ 1. W celu wyboru sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Miejska Górka zwołuję zebrania mieszkańców w następujących terminach i miejscach:

Data

Sołectwo

Godzina

Miejsce

18.06.2024

Karolinki

20:00

Restauracja "Finezja"

19.06.2024

Konary

19:00

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Konarach

20.06.2024

Dłoń

19:00

świetlica wiejska

21.06.2024

Gostkowo

19:00

świetlica wiejska

26.06.2024

Roszkowo

19:00

świetlica wiejska

27.06.2024

Rozstępniewo

20:00

świetlica wiejska

21.08.2024

Topólka

18:00

altana wiejska

21.08.2024

Piaski - Zalesie

20:00

świetlica wiejska

02.09.2024

Sobiałkowo

19:00

świetlica wiejska

04.09.2024

Woszczkowo

19:00

świetlica wiejska

05.09.2024

Niemarzyn

20:00

świetlica wiejska

12.09.2024

Roszkówko

19:00

altana wiejska

17.09.2024

Oczkowice

20.00

świetlica wiejska

19.09.2024

Dąbrowa

19:30

świetlica wiejska

20.09.2024

Kołaczkowice

19:00

świetlica wiejska

25.09.2024

Rzyczkowo

20:00

świetlica wiejska

26.09.2024

Zakrzewo

19:00

świetlica wiejska

§ 2. Informacja o zwołaniu zebrań mieszkańców w sołectwach Gminy Miejska Górka dla wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej zostanie podana do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Miejska Górka.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy Miejska Górka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 4/2024 184.71 KB