Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2024 rok

Treść

Zarządzenie Nr 385/2024
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 1.120,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości ,,96.134.152,11 zł.” zastępuje się kwotą „96.135.272,11 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie ,,56.379.967,42 zł.” zastępuje się kwotą ,,56.381.087,42 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 1.120,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości ,,107.058.625,39 zł.” zastępuje się kwotą,,107.059.745,39 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 1.120,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,53.440.732,23 zł.”, zastępuje się kwotą ,,53.441.852,23 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,,4.864.232,45 zł.” zastępuje się kwotą ,,4.865.352,45 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIV/358/24 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

 

 

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia
22 kwietnia 2024 roku dokonuje się w oparciu o:

  1. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.804.12.2024 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2024 w Dziale 751 Rozdział 75109 paragraf 2010 w kwocie 1.120,00 zł. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania biorących udział w pracach komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
  2. Zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych. 

 

 

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 116.07 KB
Załącznik Nr 2 116.23 KB
Załącznik Nr 3 124.1 KB
Załącznik Nr 4 126.58 KB
Zarządzenie Nr 385/2024 790.69 KB
Zarządzenie Nr 385/2024 17.56 KB