Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 203/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o:

- podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr LV/311/23 z dnia 14 czerwca 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - infrastruktura techniczna, obręb Sobiałkowo, Woszczkowo i Oczkowice;

- przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - infrastruktura techniczna, obręb Sobiałkowo, Woszczkowo i Oczkowice; Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33.Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@miejska-gorka.pl w terminie do dnia 18.08.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miejskiej Górki. 

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 203/2023 10.23 KB
Obwieszczenie Nr 203/2023 204.59 KB