Przejdź do stopki

Obwieszczenia planowanie przestrzenne

Treść

Obwieszczenie Nr 202/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o:

- podjęciu przez Radę Miejską w Miejskiej Górce uchwały Nr LII/292/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-rejon ul.Rawickiej i ul. Fabrycznej w Miejskiej Górce,

- przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - rejon ul. Rawickiej i ul. Fabrycznej w Miejskiej Górce.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, 63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33.Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,
63-910 Miejska Górka, ul. Rynek 33, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@miejska-gorka.pl w terminie do dnia 18.08.2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miejskiej Górki.

z up. Burmistrza
Naczelnik Wydziału Komunalnego


/-/ Jacek Stróżyk

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Nr 202/2023 16.1 KB
Obwieszczenie Nr 202/2023 203.27 KB