Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 291/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 24 stycznia 2023 r. oceniającej złożone przez organizacje pozarządowe oferty na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2023 przez Gminę Miejska Górka – zatwierdzam listę podmiotów realizujących w roku 2023 te zadania oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie ich realizacji:

I.  Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych:

1. Klub Sportowy „SPARTA” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych – przyznana kwota dotacji 150.000,00 zł,

2. Towarzystwo Sympatyków Baseballu „Demony” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w baseball – przyznana kwota dotacji 55.000,00 zł,

3. Rawicki Koszykarski Klub Sportowy „Rawia” Rawicz na prowadzenie zajęć i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie gry w koszykówkę – przyznana kwota dotacji 10.000,00 zł,

4. Uczniowski Klub Sportowy „JU-JITSU i JUDO” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo - przyznana kwota dotacji 20.000,00zł,

5. Klub Sportowy MXMG w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych na pojazdach jednośladowych – przyznana kwota 14.000,00 zł.

II.  Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

1. Towarzystwo Turystyczne „TRAMP” w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie i promowanie turystyki rowerowej – przyznana kwota 10.000,00 zł.

III.  Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce na prowadzenie orkiestry dętej - przyznana kwota dotacji 47.000,00 zł.

IV.  Zadania z zakresu działania na rzecz ochrony środowiska:

1. Miejskogóreckie Stowarzyszenie Wędkarskie „OKOŃ” w Miejskiej Górce na uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych – przyznana kwota dotacji 11.000,00 zł,

2. Stowarzyszenie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Zwierząt Futerkowych w Miejskiej Górce organizowanie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych - przyznana kwota dotacji 6.000,00 zł.

§ 2. Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 291/2023 180.37 KB
Zarządzenie Nr 291/2023 11.52 KB