Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 290/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizacje zadań Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 24 stycznia 2023 r. oceniającej złożoną przez organizację pozarządową ofertę na realizację zadań publicznych zleconych na rok 2023 przez Gminę Miejska Górka – zatwierdzam listę podmiotu realizującego w roku 2023 te zadanie oraz wysokość środków finansowych przyznanych na wsparcie jej realizacji:

I.  Zadania z zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży oraz osób dorosłych:

1. Młodzieżowy Klub Szachowo – Warcabowy "PAT" w Miejskiej Górce na prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby - przyznana kwota dotacji 10.000,00 zł.

§ 2. Protokół Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 290/2023 168.62 KB
Zarządzenie Nr 290/2023 10.38 KB