Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 288/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie przeznaczenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie zamiany nieruchomość położoną w Dąbrowie, stanowiącą własność Gminy Miejska Górka.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Dąbrowa, zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz 

/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 288/2023 237.65 KB
Zarządzenie Nr 288/2023 12.52 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 288/2023 148.27 KB