Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 284/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2023, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową przy Burmistrzu Miejskiej Górki do rozpatrzenia ofert na zadania:

1. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłę nożną”,

2. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball”,

3. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w koszykówkę",

4. „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo”,

5. „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych”,

6. „Organizowanie i promowanie turystyki”,

7. „Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”,

8. „Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych”,

9. „Organizowanie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych”.

§ 2. Tryb działania Komisji Konkursowej określa rozdział 12 uchwały Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2023.

§ 3. Na członków Komisji Konkursowej przy Burmistrzu Miejskiej Górki powołuje się następujące osoby:

1. Przedstawiciele pracowników Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce:

1) Joanna Pląskowska - Sekretarz Gminy Miejska Górka jako Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

2) Katarzyna Wycisk - pracownik Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,

3) Józef Jabłoński - pracownik Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce,

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1) Krystyna Andrzejewska - przedstawiciel Stowarzyszenia ”Uniwersytet Drugiego Wieku” w Miejskiej Górce,

2) Jacek Stróżyk - przedstawiciel Młodzieżowego Klubu Szachowo-Warcabowego Pat w Miejskiej Górce,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz        


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 284/2023 177.39 KB
Zarządzenie Nr 284/2023 10.82 KB