Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 274/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 2 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Miejska Górka w 2023 roku

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 i art. 30 ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4, art.11 ust. 1 i ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/279/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejska Górka z organizacjami samorządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2023, Burmistrz Miejskiej Górki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku następujących zadań publicznych Gminy Miejska Górka w zakresie:

I.            Upowszechnianie kultury i sportu w śród młodzieży i osób dorosłych:

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłę nożną”,

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w baseball”,

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w koszykówkę”,

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez sportowych w Ju Jitsu i Judo”,

- zadanie: „Prowadzenie zajęć i organizowanie imprez w szachy i warcaby”,

- zadanie: „Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu w kategorii pojazdów jednośladowych”.

II.             Organizowanie i promowanie turystyki rowerowej:

- zadanie: „Organizowanie i promowanie turystyki”.

III.            Działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i tradycji mające szczególne na celu wzbogacania oferty kulturalnej Gminy Miejska Górka oraz promocji lokalnych twórców:

- zadanie: „Prowadzenie orkiestry dętej w Miejskiej Górce”.

IV.            Działania na rzecz ochrony środowiska:

- zadanie: „Uprawianie wędkarstwa i organizowanie imprez rekreacyjnych”,

- zadania: „Organizowanie i promowanie hodowców ptactwa ozdobnego i zwierzą futerkowych”.

V.            Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

- zadane: „Prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób dorosłych”.

2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 274/2023 1303.04 KB
Załącznik Nr 1 1576.65 KB
Załącznik Nr 2 156.72 KB
Załącznik Nr 3 162.58 KB