Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 366/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia administratorów skrzynki doręczeń

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczam:

1) Wiktorię Miler - podinspektor ds. obsługi sekretariatu

2) Tomasza Boryczkę - informatyka do pełnienia funkcji administratorów skrzynki doręczeń Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

2. Wyznaczam Artura Jankowskiego - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce.

3. Wyznaczam Marię Antkowiak - Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Miejskiej Górce do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Centrum Usług Wspólnych w Miejskiej Górce.

4. Wyznaczam Jolantę Hryniowską - Dyrektor Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

5. Wyznaczam Annę Pawlak - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konarach do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konarach.

6. Wyznaczam Ewelinę Kalecką - Zastępcę Dyrektor Zespołu Szkół w Dłoni do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Zespołu Szkół w Dłoni.

7. Wyznaczam Krzysztofa  Jóźwika - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Szkoły Podstawowej w Sobiałkowie.

8. Wyznaczam Mirellę Drabik - Dyrektor Przedszkola w Miejskiej Górce do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Przedszkola w Miejskiej Górce.

§ 2. Do zdań administratora, o którym mowa w § 1, należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą, w szczególności:

1) aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego;

2) zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:

a) dokonywanie na skrzynce następujących operacji:

- wysyłanie i odbieranie korespondencji;

- zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzenie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny;

- konfigurowanie skrzynki doręczeń;

b) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa § 2, pkt 2, lit. a.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorom skrzynki doręczeń.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierza się Sekretarz Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak