Przejdź do stopki

Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 358/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 3.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości ,,62.711.562,03 zł.” zastępuje się kwotą „62.714.762,03 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie ,,50.783.588,22 zł.” zastępuje się kwotą ,,50.786.788,22 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 3.200,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości ,,69.505.843,31 zł.” zastępuje się kwotą,,69.509.043,31 zł.”.
§ 3.1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 3.200,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,,48.329.909,23 zł.”, zastępuje się kwotą ,,48.333.109,23 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ,,36.328.365,41 zł.” zastępuje się kwotą ,,36.331.565,41 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „15.295.224,18 zł.” zastępuje się kwotą „15.298.424,18 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LII/291/23 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce tj. ,,Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak

Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 113.14 KB
Załącznik Nr 2 113.52 KB
Załącznik Nr 3 124.41 KB
Załącznik Nr 4 125.88 KB
Zarządzenie Nr 358/2023 722.32 KB
Zarządzenie Nr 358/2023 17.68 KB