Zarządzenia Burmistrza 2023 rok

Treść

Zarządzenie Nr 352/2023
Burmistrza Miejskiej Górki

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie przeznaczenia oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie zamiany nieruchomość położoną w Dąbrowie, stanowiącą własność Gminy Miejska Górka.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości poprzez wywieszenie przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce oraz sołectwa Dąbrowa, zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej.

§ 3. Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


/-/ Karol Skrzypczak